§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie wykonywania tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1981.29.267

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 1981 r.
§  1.
W uchwale nr 162 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1978 r. w sprawie wykonywania tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 37, poz. 141) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 2 po wyrazach: "w ust. 1" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: "jeżeli wartość zlecenia nie przekracza 10.000 zł";
2)
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. W razie uzyskania z Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej potwierdzenia, że dany tekst został przetłumaczony, jednostka gospodarki uspołecznionej zwraca się do jednostki organizacyjnej, wskazanej w potwierdzeniu, o udostępnienie tekstu.

2. Jednostki gospodarki uspołecznionej są obowiązane do gromadzenia i przechowywania przez okres co najmniej 5 lat przetłumaczonych tekstów, o których mowa w § 1 ust. 1, i udostępniania ich innym jednostkom gospodarki uspołecznionej.

3. Jednostka gospodarki uspołecznionej nie może odmówić udostępnienia przetłumaczonego tekstu, chyba że zawiera on wiadomości tajne lub poufne.

4. W razie udostępnienia tekstów, o których mowa w ust. 3, stosuje się odrębne przepisy.";

3)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Za udostępniane tłumaczenie tekstów technicznych i innych specjalistycznych jednostki gospodarki uspołecznionej mogą pobierać opłaty w wysokości:

1) do 50% kosztów wykonania tłumaczenia - przy pierwszym udostępnieniu tekstu,

2) do 30% kosztów wykonania tłumaczenia - przy drugim udostępnieniu tego samego tekstu,

3) do 20% kosztów wykonania tłumaczenia - przy każdym następnym udostępnieniu tego samego tekstu.";

4)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Zaleca się centralnym związkom spółdzielczym i organizacjom społecznym stosowanie zasad określonych w uchwale."