Monitor Polski

M.P.1984.21.143

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 1984 r.

UCHWAŁA Nr 118
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 1984 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wewnętrznej organizacji Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych, zakresu działania jej organów oraz zasad wynagradzania stale urzędujących członków Komisji.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 192 i z 1982 r. Nr 14, poz. 113) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1976 r. w sprawie wewnętrznej organizacji Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych, zakresu działania jej organów oraz zasad wynagradzania stale urzędujących członków Komisji (Monitor Polski Nr 26, poz. 112) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 wyrazy "5.000 zł, wolne od podatków" zastępuje się wyrazami "10.000 zł wolne od podatku od wynagrodzeń";
2) w § 4 kwotę "100 zł" zastępuje się kwotą "300 zł";
3) w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może zwiększyć wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie więcej jednak niż o 100%."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.