Zm.: uchwała w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1992.16.117

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1992 r.

UCHWAŁA Nr 60
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1992 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387, Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 177 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej (Monitor Polski Nr 37, poz. 245, z 1986 r. Nr 33, poz. 240, z 1987 r. Nr 16, poz. 138, z 1988 r. Nr 33, poz. 298, z 1989 r. Nr 12, poz. 95, Nr 34, poz. 261 i Nr 38, poz. 298, z 1990 r. Nr 1, poz. 1, Nr 26, poz. 203 i Nr 35, poz. 282, z 1991 r. Nr 4, poz. 17, Nr 6, poz. 36 i Nr 32, poz. 227 oraz z 1992 r. Nr 4, poz. 18) w § 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) w Ministerstwie Obrony Narodowej - do spraw koordynacji w resorcie zadań z zakresu obronności państwa."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.