Monitor Polski

M.P.1991.4.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1991 r.

UCHWAŁA Nr 6
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 1991 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387, Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 177 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej (Monitor Polski Nr 37, poz. 245, z 1986 r. Nr 33, poz. 240, z 1987 r. Nr 16, poz. 138, z 1988 r. Nr 33, poz. 298, z 1989 r. Nr 12, poz. 95, Nr 34, poz. 261 i Nr 38, poz. 298 oraz z 1990 r. Nr 1, poz. 1, Nr 26, poz. 203 i Nr 35, poz. 282) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 4:
a) po wyrazach "w Urzędzie Rady Ministrów" dodaje się dwukropek, a dotychczasową treść oznacza jako lit. a),
b) dodaje się lit. b) w brzmieniu:

"b) do spraw organizacji i koordynacji obsługi prac Rady Ministrów oraz ogólnego nadzoru nad realizacją zadań w ramach rządowego procesu legislacyjnego, w tym wykonywania funkcji sekretarza Rady Ministrów";

2) w § 2 w ust. 1 na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"W Urzędzie Rady Ministrów funkcję pierwszego zastępcy ministra pełni sekretarz stanu, o którym mowa w § 1 pkt 4 lit. a)."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.