Zm.: uchwała w sprawie ustanowienia odznaki "Wzorowego Sprzedawcy".

Monitor Polski

M.P.1970.28.235

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1970 r.

UCHWAŁA Nr 141
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 sierpnia 1970 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki "Wzorowego Sprzedawcy".

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 648 Prezydium Rządu z dnia 18 września 1954 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Wzorowego Sprzedawcy" (Monitor Polski Nr 93, poz. 1023) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Odznakę dla sprzedawców, bufetowych i kelnerów zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez organizacje bezpośrednio podległe:

1) Ministrowi Handlu Wewnętrznego - nadaje Minister Handlu Wewnętrznego na wniosek dyrektora właściwej organizacji,

2) innym ministrom - nadaje Minister Handlu Wewnętrznego na wniosek właściwego ministra.

2. Sprzedawcom, bufetowym i kelnerom zatrudnionym w jednostkach uspołecznionych nie wymienionych w ust. 1 odznakę nadaje przewodniczący prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) na wniosek kierownika (zarządu) właściwej jednostki zwierzchniej.";

2)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Minister Handlu Wewnętrznego, po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości, ustali regulamin odznaki "Wzorowego Sprzedawcy" określający warunki i tryb nadawania oraz cofania odznaki przez właściwe organy administracji państwowej, jak również wzór dokumentów stwierdzających nadanie odznaki, jej wygląd i sposób noszenia.";

3)
w § 6 skreśla się wyrazy "Prezesowi Rady Ministrów".
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Handlu Wewnętrznego i zainteresowanym ministrom.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.