§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.

Monitor Polski

M.P.1978.27.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 1978 r.
§  1.
W § 1 uchwały nr 269 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych (Monitor Polski z 1968 r. Nr 36, poz. 253, z 1971 r. Nr 11, poz. 89, z 1973 r. Nr 22, poz. 129 i z 1974 r. Nr 2, poz. 11) dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

"24) Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu."