Zm.: uchwała w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.

Monitor Polski

M.P.1978.27.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 1978 r.

UCHWAŁA Nr 104
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 lipca 1978 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W § 1 uchwały nr 269 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych (Monitor Polski z 1968 r. Nr 36, poz. 253, z 1971 r. Nr 11, poz. 89, z 1973 r. Nr 22, poz. 129 i z 1974 r. Nr 2, poz. 11) dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

"24) Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.