Monitor Polski

M.P.1989.6.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 1989 r.

UCHWAŁA Nr 32
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 marca 1989 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 41 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1976 r. w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli (Monitor Polski Nr 9, poz. 46, z 1981 r. Nr 17, poz. 148 i z 1983 r. Nr 31, poz. 169) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 wyrazy "Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego opracują programy zapewnienia urzędom stanu cywilnego odpowiednich lokali przez" zastępuje się wyrazami "Terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego zapewniają urzędom stanu cywilnego odpowiednie lokale przez";
2) w § 3 wyrazy "pomieszczenia do przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego" zastępuje się wyrazami "archiwum urzędu stanu cywilnego";
3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na pokrycie kosztów ubioru określonego w ust. 1 przyznaje się kierownikom urzędów stanu cywilnego i ich zastępcom ekwiwalent w wysokości 45.000 zł, wypłacany:

1) raz na dwa lata - w urzędach stanu cywilnego obejmujących swym zakresem działania obszar liczący powyżej 20 tys. mieszkańców,

2) raz na trzy lata - w pozostałych urzędach stanu cywilnego.";

4) w § 5:
a) w ust. 1 wyrazy "Terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego" zastępuje się wyrazami "Terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na pokrycie kosztów ubioru określonego w ust. 1 przyznaje się pracownikom ekwiwalent w wysokości 36.000 zł, wypłacany według zasad określonych w § 4 ust. 2. Do tych pracowników przepisy § 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.";

5) po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu:

"§ 6. Ekwiwalenty określone w niniejszej uchwale ulegają corocznie, począwszy od dnia 1 stycznia 1990 r., podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług, założonemu w centralnym planie rocznym na dany rok, bez skutków podwyżek cen alkoholu i wyrobów tytoniowych.";

6) w § 8 wyrazy "Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego" zastępuje się wyrazami "Terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego".
§  2. Prezes Rady Ministrów ogłosi w Monitorze Polskim jednolity tekst uchwały nr 41 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1976 r. w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.