Zm.: uchwała w sprawie umundurowania i odznak służbowych oraz dodatku za wysługę lat pracowników resortu komunikacji, objętych przepisami dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych.

Monitor Polski

M.P.1968.5.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.

UCHWAŁA Nr 24
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lutego 1968 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie umundurowania i odznak służbowych oraz dodatku za wysługę lat pracowników resortu komunikacji, objętych przepisami dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych.

Na podstawie art. 5 dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych (Dz. U. z 1954 r. Nr 16, poz. 59, z 1956 r. Nr 41, poz. 187 i z 1958 r. Nr 44, poz. 216) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 184 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1954 r. w sprawie umundurowania i odznak służbowych oraz dodatku za wysługę lat pracowników resortu komunikacji, objętych przepisami dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-39, poz. 531, z 1956 r. Nr 4, poz. 30, Nr 63, poz. 747, z 1958 r. Nr 60, poz. 335, z 1960 r. Nr 39, poz. 195 i z 1962 r. Nr 45, poz. 214), wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. 1. Pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwach (jednostkach organizacyjnych) określonych w § 14 ust. 1, z wyjątkiem niektórych pracowników obsługowo-gospodarczych oraz robotników niewykwalifikowanych zaszeregowanych do kategorii 1 i 2 taryfikatora kwalifikacyjnego, których wykaz ustali Minister Komunikacji, przyznaje się dodatek za wysługę lat.

2. Pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe", wynagradzanym według kolejowego systemu płac, przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w tabelach podanych w załączniku do uchwały, zależnie od zajmowanego stanowiska, osiągniętego stażu pracy (lat wysługi) oraz posiadanej grupy uposażenia.

3. Pracownikom przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", w odniesieniu do których nie stosuje się kolejowego systemu płac (ust. 2), oraz innych przedsiębiorstw (jednostek) objętych uchwałą przysługuje dodatek za wysługę lat według tabeli "B" załącznika do uchwały, w wysokości uzależnionej od stażu pracy (lat wysługi) oraz grupy uposażenia przyrównanej do zajmowanego stanowiska.

4. Minister Komunikacji dokonuje przyrównania stanowisk pracowników, o których mowa w ust. 3, do grup uposażenia pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", przewidzianych na podobnych w zasadzie stanowiskach.

5. Pracownik może pobierać tylko jeden dodatek za wysługę lat w razie zbiegu uprawnień do dwóch dodatków za wysługę lat, uprawnionemu przysługuje prawo wyboru.";

2)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. 1. Dodatek za wysługę lat wypłaca się raz w roku w Dniu Kolejarza, przyjmując za podstawę do ustalenia wysokości tego dodatku za poszczególne miesiące roku obrachunkowego stawki określone w tabelach podanych w załączniku.

2. Dodatek za wysługę lat zwolniony jest od podatku od wynagrodzeń.";

3)
dodaje się załącznik do uchwały w brzmieniu podanym w załączniku do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Komunikacji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT

Grupa uposażenia PKPStawkaTabela ATabela B
Maszyniści kolei normalnotorowychPomocnicy maszynistów kolei normalnotorowychMaszyniści kolei dojazdowychPomocnicy maszynistów kolei dojazdowychPalacze parowozuPozostali pracownicy
lata wysługilata wysługilata wysługilata wysługilata wysługilata wysługi
2510152510152510152510152510153515
1150300450
2115230345
390180270
480160240
575150225
6a16024032040070140210
b175263350438
7a15022530037513019526032513019526032565130195
b165248330413150225300375
8a14021028035013019526032512018024030012018024030060120180
b155233310388145218290363140210280350
9a13019526032512018024030011016522027511016522027511016522027555110165
b145218290363135203270338130195260325120180240300
10a12018024030011016522027510015020025010015020025010015020025050100150
b135203270388125188250313120180240300110165220275
11a1101652202751001502002509013518022590135180225901351802254590135
b125188250313115173230288110165220275100150200250
12a901351802258012016020080120160200801201602004080120
b10515821026310015020025090135180225
13a8512817021375113150188751131501883875113
b10015020025085128170213
14a70105140175701051401753570105
b80120160200
Uwaga: Dodatek za wysługę lat według stawek "b" przysługuje wyłącznie maszynistom oraz pomocnikom maszynistów zatrudnionym w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" na terenie niecki węglowej.