Monitor Polski

M.P.1989.1.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 1989 r.

UCHWAŁA Nr 2
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 stycznia 1989 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 2 i art. 384 Kodeksu cywilnego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 207 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1986 r. Nr 33, poz. 247 i z 1987 r. Nr 21, poz. 183) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w preambule wyrazy "oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2, poz. 7)" skreśla się;
2) w § 4 w ust. 2 po wyrazach "gwarancji obowiązującej z mocy prawa" przecinek zastępuje się kropką, a dalsze wyrazy skreśla się;
3) § 5 skreśla się;
4) w § 6 ust. 2 skreśla się, a ust. 3 oznacza się jako ust. 2;
5) w § 7:
a) w ust. 1 wyrazy "Ministrowie Gospodarki Materiałowej i Paliwowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług" zastępuje się wyrazami "Ministrowie Przemysłu oraz Rynku Wewnętrznego", a wyrazy "Ministrem Handlu Zagranicznego" - wyrazami "Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą",
b) w ust. 2 wyrazy "Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej" zastępuje się wyrazami "Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa".
§  2. W załączniku do uchwały powołanej w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 3 skreśla się ;
2) § 13 skreśla się;
3) § 29 skreśla się;
4) w § 62:
a) w ust. 1 wyrazy "Z zastrzeżeniem ust. 2" skreśla się,
b) ust. 2 i 3 oraz oznaczenie ust. 1 skreśla się;
5) w § 63 :
a) w pkt 2 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) 5% wartości wypożyczonego opakowania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w razie niezwrócenia opakowania w terminie, nie więcej jednak niż dwukrotną wartość opakowania w stanie nowym.",

b) w pkt 3 po wyrazie "umowy" przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje wyrazy "kary umowne, o których mowa w pkt 2 lit. c), oblicza się od ceny opakowania w stanie nowym;";
6) w § 64 wyrazy "Z zastrzeżeniem § 5 uchwały" skreśla się;
7) § 65-70 skreśla się;
8) § 105 skreśla się;
9) w § 106 powołanie "§ 99-105" zastępuje się powołaniem "§ 99-104".
§  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.