Monitor Polski

M.P.1984.1.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 1984 r.

UCHWAŁA Nr 187
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1983 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 2 i 384 Kodeksu cywilnego oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2, poz. 7) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 207 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 26, poz. 235) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9) banku - rozumie się przez to bank uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do emitowania znaków pieniężnych lub bankowych papierów wartościowych,

10) dostawcy znaków pieniężnych - rozumie się przez to przedsiębiorstwo państwowe produkujące znaki pieniężne lub bankowe papiery wartościowe";

2) w § 3 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) terminu wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru przeznaczonego na eksport, towaru pochodzącego z importu i znaków pieniężnych (art. 568 k.c.) oraz uprawnień z tytułu braków ilościowych niektórych towarów (art. 569 § 2 k.c.),";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą w umowach sprzedaży oraz w umowach dostawy ustalać wzajemne prawa i obowiązki odmiennie, niż to zostało przewidziane w ogólnych warunkach umów sprzedaży, chyba że z ustawy lub z treści ogólnych warunków umów sprzedaży wynika, że niektóre przepisy są bezwzględnie wiążące dla stron, co dotyczy w szczególności przepisów o maksymalnej wysokości cen urzędowych i cen regulowanych, o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru i z tytułu gwarancji obowiązującej z mocy prawa oraz o karach umownych za dostarczenie towaru z wadami i za odstąpienie od umowy z powodu wad towaru, które nie mogą być usunięte.";

4) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. 1. Kupujący jest obowiązany do dochodzenia kar umownych przewidzianych w ogólnych warunkach umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej za dostarczenie towaru z wadami i za odstąpienie od umowy z powodu wad towaru, które nie mogą być usunięte.

2. Kupujący jest obowiązany wpłacić do budżetu Państwa 30% uzyskanych kar umownych, o których mowa w ust. 1, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, w którym uzyskał te kary.

3. W razie zaniechania dochodzenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, kupujący jest obowiązany wpłacić do budżetu Państwa kwotę w wysokości 50% należnej mu kary umownej. Wpłaty na rachunek budżetu Państwa obciążają zysk kupującego przeznaczony do podziału.

4. Przepisy ust. 2 i 3 nie dotyczą jednostek budżetowych.";

5) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do umów związanych z obrotem z zagranicą oraz do umów dostawy znaków pieniężnych i bankowych papierów wartościowych stosuje się przepisy działu I Ogólnych warunków umów sprzedaży w sprawach nie uregulowanych przepisami działu II tych ogólnych warunków umów.";

6) w § 6 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) minimalne terminy gwarancji, dłuższe niż 12 miesięcy.".

§  2. W załączniku do uchwały powołanej w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedsiębiorstwo produkujące maszyny, urządzenia lub środki transportowe jest obowiązane - na żądanie użytkownika lub jednostki prowadzącej obrót częściami zamiennymi albo do której zakresu działania należy wykonywanie remontów i napraw maszyn, urządzeń albo środków transportowych - do zawarcia umowy sprzedaży części zamiennych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonych maszyn, urządzeń i środków transportowych.";

2) w § 54 liczbę "7" zastępuje się liczbą "14";
3) § 60 otrzymuje brzmienie:

"§ 60. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 strony mogą ustanowić odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub przez zapłatę kary umownej w wypadkach i w wysokości określonych w umowie albo na zasadach przewidzianych w niniejszym rozdziale.

2. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia kar umownych w wysokości określonej w niniejszym rozdziale za dostarczenie towaru z wadami oraz za odstąpienie od umowy z powodu wad towaru, które nie mogą być usunięte, także w wypadku gdy strony nie ustaliły tych kar w umowie lub ustaliły je w niższej wysokości.

3. Jeżeli pomniejszona o 30% wysokość kary umownej za dostarczenie towaru z wadami bądź kary umownej za odstąpienie od umowy z powodu wad towaru, które nie mogą być usunięte, nie pokrywa szkody rzeczywistej, kupujący może dochodzić od sprzedawcy odszkodowania uzupełniającego.";

4) w § 61 w pkt 1 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

"a) 15% wartości towaru, gdy kupujący odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada sprzedawca; jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu wad towaru, które nie mogą być usunięte, kara umowna przysługuje kupującemu w wysokości 20% wartości towaru,

b) 15% wartości towaru dostarczonego z wadami, a jeżeli sprzedawca następnie dostarczył towar wolny od wad zamiast towaru wadliwego albo usunął wady - 8%";

5) § 62 otrzymuje brzmienie:

"§ 62. Z zastrzeżeniem § 4a uchwały, wierzyciel może zaniechać dochodzenia w całości lub w części należnej mu kary umownej.";

6) w dziale II dodaje się rozdział 3 w brzmieniu:

"Rozdział 3

Umowy dostawy znaków pieniężnych i bankowych papierów wartościowych.

§ 105. Dostawca jest obowiązany na żądanie banku do zawarcia umowy dostawy znaków pieniężnych i bankowych papierów wartościowych oraz oprzyrządowania do ich wytwarzania.

§ 106. Dostawca jest obowiązany do produkcji znaków pieniężnych zgodnie z wzorami produkcyjnymi i warunkami technicznymi, zatwierdzonymi przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

§ 107. Po zakończeniu produkcji znaków pieniężnych określonej w umowie dostawca jest obowiązany zabezpieczyć oprzyrządowanie, które było użyte do produkcji, i wydać je bankowi lub dokonać innych czynności zleconych przez bank.

§ 108. Jeżeli znaki pieniężne zostały dostarczone w nie uszkodzonym zbiorczym opakowaniu fabrycznym, termin wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz termin wygaśnięcia uprawnień z tytułu braków ilościowych wynosi:

1) 36 miesięcy od daty dostawy banknotów,

2) 24 miesiące od daty dostawy monet.".

§  3.
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem miesiąca od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy uchwały, jeżeli chodzi o skutki prawne zdarzeń, które nastąpiły po dniu wejścia jej w życie.