Zm.: uchwała w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1982.6.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1982 r.

UCHWAŁA Nr 30
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 stycznia 1982 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W załączniku do uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1973 r. w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1973 r. Nr 36, poz. 218, z 1974 r. Nr 9, poz. 65 i z 1976 r. Nr 29, poz. 128) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 63:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może dochodzić należnej jej kary umownej.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Dłużnik może żądać zwolnienia od obowiązku zapłaty kary umownej lub ograniczenia jej wysokości, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.",

2)
w § 64, 65 i 71 wyrazy: "jest obowiązany zapłacić" oraz "obowiązany jest zapłacić" zastępuje się wyrazem "płaci",
3)
§ 70 otrzymuje brzmienie:

"§ 70. W wypadkach gospodarczo uzasadnionych strona może zaniechać dochodzenia w całości lub w części należnych jej od drugiej strony kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do umów, których termin wykonania upłynął po dniu 1 października 1980 r.