Zm.: uchwała w sprawie udzielania pomocy materialnej dla młodych małżeństw ze środków zakładowego funduszu socjalnego.

Monitor Polski

M.P.1980.24.133

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1980 r.

UCHWAŁA Nr 88
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 września 1980 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej dla młodych małżeństw ze środków zakładowego funduszu socjalnego.

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduszu nagród oraz zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego (Dz. U. Nr 27, poz. 150) Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych na wniosek Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej uchwala, co następuje:
W uchwale nr 52 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej dla młodych małżeństw ze środków zakładowego funduszu socjalnego (Monitor Polski z 1975 r. Nr 10, poz. 53 i z 1977 r. Nr 17, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule po wyrazach "młodych małżeństw" dodaje się wyrazy "i osób samotnie wychowujących dziecko";
2)
w § 1:
a)
dotychczasową treść § 1 oznacza się jako ust. 1, a wyraz "SOP" zastępuje się wyrazami "bank spółdzielczy",
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielona również osobie korzystającej z bezgotówkowego kredytu PKO lub banku spółdzielczego, która nie ukończyła 30 lat, nie pozostaje w związku małżeńskim i wychowuje dziecko własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej, albo osobie w wieku do 35 roku życia, nie pozostającej w związku małżeńskim, wychowującej samotnie dziecko własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej, jeżeli od daty otrzymania pierwszego samodzielnego mieszkania nie upłynęło więcej niż 5 lat.";

3)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielona tylko przez jeden zakład pracy, gdy są spełnione następujące warunki:

1) pracownik jest zatrudniony w uspołecznionym zakładzie pracy nie mniej niż 3 lata i wyróżnia się w pracy zawodowej i społecznej,

2) łączny dochód uzyskiwany przez obydwoje małżonków lub osobę samotnie wychowującą dziecko nie przekracza 3.000 zł miesięcznie na 1 członka rodziny; w razie osiągnięcia dochodu przekraczającego 4.000 zł miesięcznie na osobę pomoc udzielaną z zakładowego funduszu socjalnego zawiesza się.

2. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie z pracy i innych źródeł, z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc. Do dochodu tego nie wlicza się wynagrodzenia:

1) matki dziecka, która korzysta z urlopu bezpłatnego dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi,

2) męża odbywającego zasadniczą służbę wojskową, zastępczą służbę poborowych, zasadniczą służbę w obronie cywilnej lub przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów szkół wyższych.";

4)
w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pracownik odbywa zasadniczą służbę wojskową, zastępczą służbę poborowych, zasadniczą służbę w obronie cywilnej lub przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów szkół wyższych,";

5)
w § 4 po wyrazach "może wynosić do 40%" dodaje się wyrazy "a w razie urodzenia w czasie trwania spłaty kredytu drugiego i następnych dzieci do 60%".
Przepisu § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 52 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w brzmieniu ustalonym niniejszą uchwałą nie stosuje się do młodych małżeństw, które skorzystały z takiej pomocy materialnej przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.