§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie udziału Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w intensyfikacji gospodarki i rozwijaniu nowej techniki.

Monitor Polski

M.P.1973.39.235

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 1973 r.
§  1.
W uchwale nr 154 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie udziału Naczelnej Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych w intensyfikacji gospodarki i rozwijaniu nowej techniki (Monitor Polski Nr 42, poz. 267) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 11 dodaje się nowe § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 w brzmieniu:

"§ 12. 1. Upoważnia się NOT i jej oddziały wojewódzkie do fundowania nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki, a w szczególności za:

1) wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki i organizacji pracy, które przyczyniły się do podniesienia poziomu techniki w poszczególnych zakładach i regionach kraju,

2) nowe osiągnięcia konstrukcyjne i technologiczne, w tym również za osiągnięcia w zakresie wynalazczości i racjonalizacji,

3) rozwiązania konkursowe o tematyce technicznej, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia jakości produkcji,

4) popularyzację postępu techniki, samokształcenia i czytelnictwa technicznego.

2. Na cele określone w ust. 1 NOT zostaje przyznany roczny fundusz nagród w wysokości 3 mln zł.

3. Regulamin nagród NOT ustala Zarząd Główny NOT w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

§ 13. 1. Działalność szkoleniowa NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń, prowadzona w porozumieniu z właściwymi jednostkami gospodarki uspołecznionej, powinna wynikać z resortowych programów doskonalenia kadr. NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia w szczególności:

1) mogą prowadzić kursy podnoszące kwalifikacje na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny NOT w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania oraz Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,

2) powinny:

a) tworzyć ośrodki szkoleniowe,

b) zapewniać kadrę wysoko kwalifikowanych wykładowców szkolenia kursowego, prowadzonego przez NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia, oraz dokonywać systematycznej weryfikacji tej kadry,

c) organizować wspólnie z Ministerstwem Oświaty i Wychowania kursy dla wykładowców szkolenia kursowego NOT w dziedzinie metodyki nauczania i wychowania.

§ 14. 1. NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia powinny rozwijać współpracę międzynarodową z organizacjami o charakterze naukowo-technicznym. W celu nadania tej działalności planowego charakteru i ustalenia stałych form organizacyjnych NOT powinna:

1) planowo wykorzystywać i upowszechniać rezultaty uczestnictwa w zagranicznych imprezach naukowo-technicznych i innych wyjazdach zagranicznych o charakterze technicznym, organizowanych przez NOT oraz przez ministerstwa i urzędy centralne,

2) rozwijać i popierać bezpośrednią współpracę między kołami dużych zakładów pracy w kraju a podobnymi kołami za granicą,

3) planowo wykorzystywać i popularyzować wyniki współpracy międzynarodowej prowadzonej w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

2. NOT powinna zapewniać we własnym zakresie obsługę organizowanych przez siebie kongresów, zjazdów, konferencji itp. imprez, w których biorą udział cudzoziemcy, na zasadach ustalonych w obowiązujących przepisach.

3. Prezes NOT podejmuje decyzje w sprawach zatwierdzania preliminarzy imprez organizowanych przez NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz zapraszania na koszt NOT i stowarzyszeń naukowo-technicznych cudzoziemców do udziału w tych imprezach.

4. Koszty grupowych wyjazdów członków stowarzyszeń zrzeszonych w NOT do europejskich krajów socjalistycznych mogą być w części finansowane z wpływów określonych w § 15, jeżeli związane są z działalnością statutową. Górną granicę części tych kosztów, które mogą być pokrywane przez NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia, ustala Zarząd Główny NOT.

§ 15. NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia mogą pokrywać zwiększone wydatki limitowane, związane z działalnością statutową, z ponadplanowych wpływów uzyskiwanych ze składek członków indywidualnych i innych wpłat od osób fizycznych. Szczegółowe zasady w tym zakresie ustala Zarząd Główny NOT w porozumieniu z Ministrem Finansów.

§ 16. 1. NOT jest uprawniona do prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie czasopism technicznych oraz do ich rozprowadzania.

2. NOT i zrzeszone w niej stowarzyszenia techniczne są uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej i szkoleniowej w zakresie:

1) doradztwa, rzeczoznawstwa technicznego i konsultacji,

2) współdziałania z właściwymi organami w zakresie oceny jakości produkcji i zgodności z normami,

3) organizowania ośrodków kursowych, kursów i wydawnictw,

4) tworzenia domów technika i klubów prasy technicznej,

5) organizowania wycieczek szkoleniowych do zakładów pracy.

3. Minister Finansów wyda NOT zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2.

§ 17. Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych udzielą pełnego poparcia działalności NOT i stowarzyszeń technicznych, a w szczególności:

1) w rozszerzaniu członkostwa zbiorowego,

2) w przydzielaniu potrzebnych lokali do prowadzenia działalności statutowej.

§ 18. 1. Uznaje się budowę domów technika w ośrodkach większych skupisk inżynierów i techników za konieczną dla rozwoju działalności NOT i zrzeszonych w niej stowarzyszeń oraz wypełniania przez nie zadań statutowych i zadań wynikających z uchwały.

2. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do uwzględniania w planach inwestycyjnych, na wniosek Zarządu Głównego NOT, budowy domów technika i obiektów szkoleniowo-wypoczynkowych finansowanych z dotacji i ze środków własnych NOT oraz zrzeszonych w niej stowarzyszeń.";

2)
dotychczasowe § 12, 13 i 14 otrzymują numerację 19, 20 i 21.