Zm.: uchwała w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1982.16.124

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1982 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 3 czerwca 1982 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń.

Na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 i ust. 21 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1960 r. Nr 10, poz. 66 i z 1982 r. Nr 7, poz. 61) Rada Państwa stanowi, co następuje:
W uchwale Rady Państwa z dnia 6 stycznia 1977 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń (Monitor Polski Nr 2, poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3-6 otrzymują brzmienie:

"§ 3. Za nieprzerwaną i wyróżniającą się pracę górniczą nadawany będzie:

po 7 latach - Brązowy Krzyż Zasługi,

po 10 latach - Srebrny Krzyż Zasługi,

po 15 latach - Złoty Krzyż Zasługi,

po 20 latach - Order Sztandaru Pracy II klasy,

po 25 latach - Order Sztandaru Pracy I klasy.

§ 4. Za nieprzerwaną i wyróżniającą się pracę hutniczą, wykonywaną w wydziałach produkcyjnych, remontowych, transportowych i pomocniczych, lub w warunkach uciążliwych bądź szkodliwych dla zdrowia w hutnictwie żelaza i stali, hutnictwie i przetwórstwie metali nieżelaznych oraz przy produkcji koksu, gazu, materiałów ogniotrwałych i elektrod węglowych, nadawany będzie:

po 7 latach - Brązowy Krzyż Zasługi,

po 10 latach - Srebrny Krzyż Zasługi,

po 15 latach - Złoty Krzyż Zasługi.

§ 5. Za nieprzerwaną i wyróżniającą się pracę w morskich stoczniach, w wydziałach kadłubowych, maszynowych i wyposażeniowych nadawany będzie:

po 7 latach - Brązowy Krzyż Zasługi,

po 10 latach - Srebrny Krzyż Zasługi,

po 15 latach - Złoty Krzyż Zasługi.

§ 6. Za nieprzerwaną i wyróżniającą się pracę w morskich portach handlowych przy obsłudze statków i urządzeń portowych nadawany będzie:

po 7 latach - Brązowy Krzyż Zasługi,

po 10 latach - Srebrny Krzyż Zasługi,

po 15 latach - Złoty Krzyż Zasługi.",

2)
w § 20:
a)
w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Dni Górnika, Hutnika, Energetyka, Stoczniowca, Edukacji Narodowej i Portowca",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nadawanie orderów i odznaczeń, o których mowa w § 3-6, odbywa się wyłącznie z okazji Dni Górnika, Hutnika, Energetyka, Stoczniowca i Portowca.",

3)
w § 26 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wykaz stanowisk pracy, której wykonywanie uzasadnia przedstawienie do orderu lub odznaczenia w trybie określonym w § 3-5".

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.