Zm.: uchwała w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Monitor Polski

M.P.1991.9.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1991 r.

UCHWAŁA Nr 31
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 marca 1991 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182 oraz z 1990 r. Nr 20, poz. 121) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 225 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości (Monitor Polski Nr 30, poz. 258, z 1985 r. Nr 8, poz. 66, z 1986 r. Nr 19, poz. 139, z 1987 r. Nr 9, poz. 82, z 1988 r. Nr 3, poz. 21, z 1989 r. Nr 4, poz. 43 oraz z 1990 r. Nr 33, poz. 263 i Nr 49, poz. 375) w § 10 w ust. 1 wyrazy "13.000 zł" zastępuje się wyrazami "16.000 zł".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1991 r.