Zm.: uchwała w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwała w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Monitor Polski

M.P.1986.19.139

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 1986 r.

UCHWAŁA Nr 106
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 1986 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Na podstawia art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 oraz z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162) oraz art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 78 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1981 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych (Monitor Polski Nr 11, poz. 84, z 1982 r. Nr 4, poz. 19, z 1984 r. Nr 2, poz. 13 i z 1985 r. Nr 8, poz. 66) w § 3 w pkt 2 wyrazy: "160 zł" zastępuje się wyrazami: "220 zł".
W uchwale nr 225 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości (Monitor Polski Nr 30, poz. 258 i z 1985 r. Nr 8, poz. 66) w § 10 w ust. 1 wyrazy: "160 zł" zastępuje się wyrazami: "220 zł".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.