Monitor Polski

M.P.1984.2.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 1984 r.

UCHWAŁA Nr 11
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 stycznia 1984 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23 i z 1982 r. Nr 31, poz. 214) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 78 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1981 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych (Monitor Polski z 1981 r. Nr 11, poz. 84 i z 1982 r. Nr 4, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w pkt 2 wyrazy: "130 zł" zastępuje się wyrazami: "140 zł",
b) w pkt 4 wyrazy: "70 zł" zastępuje się wyrazami: "120 zł";
2) w § 4 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy: "30 zł" zastępuje się wyrazami: "50 zł".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1984 r.