Zm.: uchwała w sprawie stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy odbywających specjalizację.

Monitor Polski

M.P.1966.28.144

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1966 r.

UCHWAŁA Nr 144
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 maja 1966 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy odbywających specjalizację.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 113 Rady Ministrów z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy odbywających specjalizację (Monitor Polski Nr 29, poz. 133) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wysokość stypendium ustala się na 1.600 zł miesięcznie.",

2)
w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stypendyści, którzy przed dniem 1 czerwca 1966 r. otrzymali stypendium wyższe niż określone w § 2 ust. 1, zachowują prawo do stypendium w dotychczasowej wysokości do upływu terminu, na które zostało ono im przyznane."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1966 r.