Zm.: uchwała w sprawie studenckich książeczek mieszkaniowych.

Monitor Polski

M.P.1977.34.170

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 1977 r.

UCHWAŁA Nr 177
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 grudnia 1977 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie studenckich książeczek mieszkaniowych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 218 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1973 r. w sprawie studenckich książeczek mieszkaniowych (Monitor Polski Nr 41, poz. 244) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego, w ramach rezerwy utworzonej na ten cel przez wojewodów i prezydentów miast stopnia wojewódzkiego, zapewnią absolwentom szkół wyższych, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem oraz podjęli pracę w uspołecznionych zakładach pracy, przydział mieszkania w ciągu roku, a w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych niedoborem mieszkań - w ciągu dwóch lat od podjęcia bezpośrednio po studiach pracy zawodowej.";

2)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Pożyczka, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały, może być udzielona studentowi pobierającemu stypendium zwyczajne oraz studentowi pochodzącemu z rodziny, w której dochód netto na jedną osobę nie przekracza miesięcznie kwoty określonej w przepisach o pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych dla uzyskania stypendium zwyczajnego.";

3)
w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Szczegółowe zasady i tryb zakładania książeczek studenckich, dokonywania wpłat oraz udzielania pożyczek i tryb ich spłacania określi Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Ministrem Finansów."

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r.