Monitor Polski

M.P.1964.79.373

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1964 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 18 listopada 1964 r.
o zmianie uchwały w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 346) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale Rady Państwa z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników prokuratorskich (Monitor Polski z 1959 r. Nr 44, poz. 205, z 1961 r. Nr 92, poz. 391, z 1962 r. Nr 45, poz. 212 i z 1963 r. Nr 80, poz. 389) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 4 dodaje się § 4a i § 4b w następującym brzmieniu:

"§ 4a. 1. Pracownikom prokuratorskim Generalnej Prokuratury przysługuje dodatek specjalny z tytułu pełnienia funkcji według następujących stawek:

Lp.FunkcjaStawka dodatku specjalnego z tytułu pełnienia funkcji
1Dyrektor departamentu (biura)1100, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000
2Wicedyrektor departamentu (biura), radca Prokuratora Generalnego PRL800, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100
3Naczelnik wydziału, wizytator600, 700, 800, 950, 1100, 1250, 1400, 1550, 1700
4Kierownik rejonu300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400

2. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ustala dla Generalnej Prokuratury - w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz z Ministrem Finansów - liczbę dodatków specjalnych z tytułu pełnienia funkcji w najwyższych dwóch stawkach, które mogą być przyznane osobom wykonującym funkcje określone w ust. 1 pod lp. 1-3.

3. Dodatek specjalny z tytułu pełnienia funkcji nie podlega podatkowi od wynagrodzeń.

4. W okresie pobierania dodatku specjalnego z tytułu pełnienia funkcji nie przysługują pracownikowi prokuratorskiemu Generalnej Prokuratury żadne inne dodatki, z wyjątkiem dodatku za wysługę lat.

5. Pracownik, prokuratorski Generalnej Prokuratury może awansować w zakresie dodatku specjalnego z tytułu pełnienia funkcji na zasadach 1 w terminach określonych dla pracowników naczelnych organów administracji państwowej.

6. Do pobierania przez pracowników prokuratorskich Generalnej Prokuratury dodatków specjalnych z tytułu pełnienia funkcji stosuje się odpowiednio przepisy § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych (Dz. U. Nr 29, poz. 185).

7. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz z Ministrem Finansów - może przyznać imiennie pracownikowi prokuratorskiemu Generalnej Prokuratury, nie pobierającemu dodatku specjalnego z tytułu pełnienia funkcji, nie podlegający opodatkowaniu dodatek wyrównawczy do uposażenia na czas pozostawania na tym samym stanowisku, jeżeli łączna suma składników wynagrodzenia, pobierana dotąd przez tegoż pracownika, jest wyższa od przewidzianej w przepisach niniejszych.

§ 4b. 1. Tworzy się fundusz nagród na nagrody dla pracowników prokuratorskich Generalnej Prokuratury w wysokości 4% planowanego osobowego funduszu płac tych pracowników.

2. Suma nagród indywidualnych przyznanych pracownikowi prokuratorskiemu Generalnej Prokuratury w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 15% jego rocznego uposażenia zasadniczego.

3. Poza nagrodami przewidzianymi w ust. 2 nie mogą być przyznane nagrody z innych tytułów; nie dotyczy to nagród państwowych, za udział w konkursach, za osiągnięcia racjonalizatorskie i za projekty wynalazcze.";

2) w § 5 skreśla się przepisy odnoszące się do pracowników prokuratorskich Generalnej Prokuratury oraz dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu:

"5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje pracownikowi prokuratorskiemu w okresie urlopu bezpłatnego i zawieszenia w pełnieniu służby. Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej może wstrzymać wypłatę dodatku pracownikowi, który z innych powodów nie pełni przez ponad 3 miesiące obowiązków, z którymi związany jest dodatek.";

3) w § 10 ust. 1 lit. b) dodaje się na końcu wyrazy "a także aplikantów sądowych".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1964 r.