§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów.

Monitor Polski

M.P.1987.12.100

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 1987 r.
§  1.
W uchwale nr 66 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie specjalizacji zawodowej inżynierów (Monitor Polski Nr 24, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Inżynierowi, który uzyskał I lub II stopień specjalizacji zawodowej, przysługuje przez okres 5 lat od daty jego uzyskania dodatek do wynagrodzenia wynoszący miesięcznie:

1) po uzyskaniu I stopnia specjalizacji - 10.000 zł,

2) po uzyskaniu II stopnia specjalizacji - 12.000 zł.

2. Dodatek wypłaca zakład pracy zatrudniający inżyniera na stanowisku zgodnym z kierunkiem uzyskanej specjalizacji. Dodatek wypłaca się ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia.",

b)
dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Dodatek przysługuje tylko w podstawowym miejscu pracy.

5. Dodatek nie przysługuje inżynierowi, który porzucił pracę lub z którym rozwiązano stosunek pracy z jego winy, przez okres 12 miesięcy od podjęcia następnej pracy.

6. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych dokonuje zmian wysokości dodatków, o których mowa w ust. 1, stosownie do planowanego wzrostu kosztów utrzymania.";

2)
w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Głównej Komisji wchodzą przewodniczący komisji stowarzyszeniowych oraz przedstawiciele: Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń oraz Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.";

3)
w § 13 wyrazy: "Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ustali" zastępuje się wyrazami: "Minister - Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń ustala";
4)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Komitet do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów sprawuje nadzór nad sprawami specjalizacji zawodowej inżynierów.

2. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach nadzór nad szkoleniem inżynierów ubiegających się o uzyskanie stopni specjalizacji zawodowej.";

5)
po § 15 dodaje się § 15a i 15b w brzmieniu:

"§ 15a. Zakład pracy zatrudniający inżyniera może refundować poniesione przez niego koszty przewodu specjalizacyjnego, po uzyskaniu stopnia specjalizacji zawodowej.

§ 15b. 1. Dodatek z tytułu specjalizacji zawodowej przysługuje we wszystkich zakładach pracy, chyba że przepisy szczególne zawierają odrębne uregulowania w tym zakresie.

2. W zakładach pracy, w których zostały wprowadzone zakładowe systemy wynagradzania, o prawie do dodatku z tytułu specjalizacji zawodowej inżynierów decyduje treść porozumienia zawartego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania (Dz. U. Nr 5, poz. 25). Przyznanie i wypłata dodatku następuje w trybie i na zasadach określonych w uchwale.";

6)
użyte w różnych przypadkach wyrazy: "Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami: "Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego".