Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.

Monitor Polski

M.P.1983.8.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 24 lutego 1983 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 1962 r. Nr 11, poz. 54, z 1972 r. Nr 23, poz. 166, z 1974 r. Nr 39, poz. 231 i z 1980 r. Nr 4, poz. 8) w związku z art. 44 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214) oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 tejże ustawy Rada Państwa uchwala, co następuje:
W uchwale Rady Państwa z dnia 22 maja 1962 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (Monitor Polski z 1962 r. Nr 45, poz. 210, z 1964 r. Nr 79, poz. 371 i z 1978 r. Nr 20, poz. 78) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami administracyjnymi, pomocniczymi, technicznymi i obsługi Sądu Najwyższego dokonuje Pierwszy Prezes na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214)".

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.