Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.

Monitor Polski

M.P.1964.79.371

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1964 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 18 listopada 1964 r.
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 11, poz. 54) uchwala się, co następuje:
W uchwale Rady Państwa z dnia 22 maja 1962 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego (Monitor Polski Nr 45, poz. 210) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§§ 28 i 29 otrzymują brzmienie:

"§ 28. Sprawy administracyjne Sądu Najwyższego należą do Biura Prezydialnego.

§ 29. 1. W skład Biura Prezydialnego wchodzą Wydziały: Ogólny i Budżetowo-Gospodarczy.

2. Wydział Ogólny prowadzi sprawy: sekretariatu prezydialnego, kadr i organizacyjne.";

2)
w § 30 określenie "wydział" zastępuje się określeniem "wydział w izbie".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1964 r.