Zm.: uchwała w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu.

Monitor Polski

M.P.1988.32.289

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1988 r.

UCHWAŁA Nr 195
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 listopada 1988 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 160 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu (Monitor Polski Nr 38, poz. 331) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przygotowanie, uzgodnienie i wniesienie pod obrady Rady Ministrów projektu dokumentu rządowego może być powierzone stałemu komitetowi Rady Ministrów. Zakres i tryb działania stałych komitetów Rady Ministrów określają odrębne przepisy.",

b)
w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.",

c)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W opracowaniu projektów normatywnych aktów prawnych uczestniczą pracownicy obsługi prawnej organów.";

2)
w § 14 w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepis stosuje się również w przypadku przedstawiania projektów przez stałe komitety Rady Ministrów.";

3)
w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Posiedzenia Rady Ministrów odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.";

4)
w § 20 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Dokumenty przedstawia do podpisu Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów lub upoważniony przez niego członek kierownictwa Urzędu Rady Ministrów.";

5)
po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

"§ 20a. 1. Przyjmowanie dokumentów rządowych i podejmowanie rozstrzygnięć przez Radę Ministrów, z zastrzeżeniem przepisów § 15, może następować w trybie obiegowym (poza posiedzeniem), na zasadzie pełnego uzgodnienia stanowisk, w szczególności za pośrednictwem stałych komitetów Rady Ministrów.

2. W razie stwierdzenia pełnego uzgodnienia stanowisk członków Rady Ministrów co do projektu dokumentu rządowego lub rozstrzygnięcia Rady Ministrów, stosowny dokument może być przedstawiony do podpisu w trybie określonym w § 20 ust. 2.

3. Wykaz spraw przyjętych w trybie obiegowym przedstawia się do wiadomości Radzie Ministrów na najbliższym posiedzeniu."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.