Monitor Polski

M.P.1983.15.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 1983 r.

UCHWAŁA Nr 42
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 kwietnia 1983 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.

Na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. Nr 7, poz. 51) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 265 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów (Monitor Polski Nr 33, poz. 291) wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasową treść § 5 oznacza się jako § 5 ust. 1,
2) w § 5:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) osobom określonym w art. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 229), wpisanym do wykazu osób uchylających się od pracy.";

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie dotyczy osób, które:

a) podejmą pracę lub naukę,

b) zostaną na mocy art. 13-15 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 6 zobowiązane do wykonywania robót na cele publiczne, jeżeli organizator tych robót nie zapewnia wyżywienia,

c) zostaną zwolnione od obowiązku wykonywania robót w trybie określonym w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie wykonywania robót na cele publiczne przez osoby wpisane do wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy (Dz. U. Nr 17, poz. 81)."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.