Zm.: uchwała w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworów.

Monitor Polski

M.P.1981.27.234

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1981 r.

UCHWAŁA Nr 212
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 października 1981 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworów.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 135 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworów (Monitor Polski Nr 18, poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedłuża się tymczasową reglamentowaną sprzedaż mięsa i jego przetworów na okres od dnia 1 listopada 1981 r. do dnia 31 grudnia 1981 r.";

2)
w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Ustala się następujące miesięczne ilościowo-asortymentowe normy zaopatrzenia ludności w mięso i jego przetwory:

1) norma zaopatrzenia "A" - 2 kg,

w tym: 1 kg mięsa i wędlin grupy I,

1 kg mięsa i wędlin grupy II,

2) norma zaopatrzenia "B" - 3,7 kg,

w tym: 0,6 kg mięsa i wędlin grupy I,

2,6 kg mięsa, wędlin i drobiu grupy II,

0,5 kg mięsa i wędlin grupy III,

3) norma zaopatrzenia "C" - 5 kg,

w tym: 0,8 kg mięsa i wędlin grupy I,

3,4 kg mięsa, wędlin i drobiu grupy II,

0,8 kg mięsa i wędlin grupy III,

4) norma zaopatrzenia "D" - 4 kg,

w tym: 0,6 kg mięsa i wędlin grupy I,

2,9 kg mięsa, wędlin i drobiu grupy II,

0,5 kg mięsa i wędlin grupy III,

5) norma zaopatrzenia "E" - 4,5 kg,

w tym: 0,8 kg mięsa i wędlin grupy I,

3,1 kg mięsa, wędlin i drobiu grupy II,

0,6 kg mięsa i wędlin grupy III,

6) norma zaopatrzenia "F" - 2,7 kg,

w tym: 1 kg mięsa i wędlin grupy I,

1,7 kg mięsa i wędlin grupy II,

7) norma zaopatrzenia "R" - 1 kg mięsa i wędlin grupy II,

8) norma zaopatrzenia "A + F" - 4,7 kg,

w tym: 2 kg mięsa i wędlin grupy I,

2,7 kg mięsa i wędlin grupy II,

9) norma zaopatrzenia "G" - 2 kg mięsa i wędlin grupy II.

2. Upoważnia się Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług - w zależności od sytuacji w skupie żywca i możliwości dostaw mięsa i jego przetworów na rynek - do wprowadzenia na wniosek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej okresowej obniżki norm nie więcej niż o 20%. Przejściowe obniżenie norm nie może dotyczyć górników zatrudnionych pod ziemią, dzieci w wieku 0-18 lat, matek karmiących, kobiet ciężarnych od 17 tygodnia ciąży, osób chorych i zasłużonych krwiodawców.";

3)
w § 3 ust. 5 po wyrazie "golonkę" dodaje się wyraz "wątrobę";
4)
w § 4 po literze "C" dodaje się literę "D";
5)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Karty zaopatrzenia ludności w mięso i jego przetwory przysługują:

1) karta zaopatrzenia "A":

a) wszystkim dzieciom w wieku 1-9 lat,

b) dzieciom i młodzieży chorym na cukrzycę w wieku:

1-6 lat - 3 karty zaopatrzenia,

7-10 lat - 4 karty zaopatrzenia,

11-18 lat - 5 kart zaopatrzenia;

2) karta zaopatrzenia "B" - wszystkim osobom uprawnionym, a nie otrzymującym kart zaopatrzenia: "A", "C", "D", "E", "F", "R" i "G", z wyjątkiem:

a) osób otrzymujących nieodpłatnie całodzienne wyżywienie w systemie koszarowym (wojsko, milicja, szkoły wojskowe i milicyjne, więziennictwo itp.),

b) osób otrzymujących deputaty mięsne,

c) osób utrzymujących się z dochodów z gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 0,5 ha, nie dostarczających państwu produktów za kwotę co najmniej 15 tysięcy złotych rocznie, oraz członków ich rodzin pozostających na utrzymaniu tych osób,

d) osób zdolnych do pracy, a uchylających się od jej podjęcia,

3) karta zaopatrzenia "C" - górnikom zatrudnionym pod ziemią, hutnikom zatrudnionym w tzw. "wydziałach gorących", pracownikom przetwórstwa materiałów ogniotrwałych zatrudnionym w wysokich temperaturach, pracownikom stoczni zatrudnionym bezpośrednio na statkach w pomieszczeniach zamkniętych, odlewnikom, osobom zatrudnionym przy obsłudze wanien galwanizerskich, hartownikom, kowalom, drwalom, rybakom morskim i pracownikom drużyn pociągów w ruchu dalekobieżnym;

4) karta zaopatrzenia "D":

a) osobom zatrudnionym na stanowiskach robotniczych i wykonującym pracę fizyczną, z wyjątkiem:

- osób, którym przysługują uprawnienia do kart zaopatrzenia "C",

- osób posiadających lub użytkujących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 0,5 ha,

- pracowników państwowych gospodarstw rolnych oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych korzystających z uprawnień do posiadania działki,

b) żołnierzom służby zawodowej pełniącym służbę bojową w oddziałach oraz wykonującym zadania szkoleniowo-produkcyjne na rzecz gospodarki narodowej, jeżeli nie otrzymują całodziennego wyżywienia w systemie skoszarowanym,

c) załogom latającym stale zatrudnionym w lotnictwie cywilnym,

d) mistrzom w zakładach produkcyjnych i innym osobom zatrudnionym na stanowiskach nierobotniczych, jeżeli wykonują stale pracę fizyczną w wymiarze ponad 50% czasu pracy;

5) karty zaopatrzenia "A" i "F" - kobietom ciężarnym od rozpoczęcia 17 tygodnia ciąży, matkom dzieci grupy "0", osobom chorym na cukrzycę nie otrzymującym kart zaopatrzenia "A" (insulinozależnym), gruźlicę czynną, choroby nowotworowe, choroby przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół złego wchłaniania, marskość wątroby) lub zespół nerczycowy - zamieszkałym na wsi i w mieście;

6) karta zaopatrzenia "E":

a) młodzieży w wieku 13-18 lat, której rodzice lub opiekunowie otrzymują karty zaopatrzenia "B", "C" lub "D", z wyjątkiem młodzieży, której rodzice (tzw. "dwuzawodowcy") otrzymują kartę zaopatrzenia "C",

b) młodzieży w wieku 13-18 lat przebywającej stale w internatach, która dotychczas otrzymywała kartę zaopatrzenia "R",

c) zasłużonym krwiodawcom, którzy oddali powyżej 6 l krwi i oddają w dalszym ciągu rocznie: kobiety powyżej 600 ml, a mężczyźni powyżej 800 ml krwi, jeżeli nie otrzymują karty zaopatrzenia "C";

7) karta zaopatrzenia "F" - dzieciom w wieku 10-12 lat, których rodzice lub opiekunowie otrzymują karty zaopatrzenia "B", "C" lub "D", z wyjątkiem dzieci, których rodzice są tzw. "dwuzawodowcami" i otrzymują kartę zaopatrzenia "C";

8) karta zaopatrzenia "R":

a) osobom utrzymującym się z dochodów z gospodarstwa rolnego, które sprzedały państwu w roku ubiegłym produkty rolne o wartości co najmniej 15 tysięcy złotych,

b) członkom i pracownikom rolniczych spółdzielni produkcyjnych korzystającym z uprawnień do posiadania działki,

c) pracownikom państwowych gospodarstw rolnych korzystającym z uprawnień do posiadania działki oraz członkom ich rodzin - 2 karty zaopatrzenia, z wyjątkiem młodzieży w wieku 13-18 lat przebywającej stale w internatach, której przysługuje karta zaopatrzenia "E",

d) osobom posiadającym gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 0,5 ha, a jednocześnie zatrudnionym w innych niż rolnictwo działach gospodarki uspołecznionej lub nie uspołecznionej (tzw. "dwuzawodowcy"), z wyjątkiem otrzymujących kartę zaopatrzenia "C",

e) członkom rodzin pozostającym na utrzymaniu osób uprawnionych do jednej karty zaopatrzenia "R" lub tzw. "dwuzawodowców" otrzymujących kartę zaopatrzenia "C", z wyjątkiem młodzieży w wieku 13-18 lat przebywającej stale w internatach, której przysługuje karta zaopatrzenia "E",

f) dzieciom i młodzieży w wieku 10-18 lat, których rodzice lub opiekunowie otrzymują jedną kartę zaopatrzenia "R" lub jako tzw. "dwuzawodowcy" - kartę zaopatrzenia "C";

9) karta zaopatrzenia "G" - górnikom zatrudnionym pod ziemią przez pełną zmianę roboczą.

Uprawnienia do kart zaopatrzenia wynikające z pkt 6, 7 i 8 nie dotyczą osób chorych na cukrzycę, gruźlicę czynną, choroby nowotworowe i choroby przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół złego wchłaniania, marskość wątroby) lub zespół nerczycowy oraz kobiet ciężarnych (od 17 tygodnia ciąży) i matek dzieci grupy "0".";

6)
w § 5 ust. 4 wyrazy: "oraz pacjentów w szpitalach" zastępuje się wyrazami: "pacjentów w szpitalach, dzieci przebywających w pogotowiach opiekuńczych i państwowych domach wczasów dziecięcych";
7)
w § 6 ust. 1 wyrazy: "w § 5 ust. 1 pkt 1 i 4" zastępuje się wyrazami: "w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b), pkt 5 i 8 lit. c) i pkt 9".
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1981 r.