§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie przyznawania nagród specjalnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Monitor Polski

M.P.1991.8.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1991 r.
§  1.
W uchwale nr 211 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej (Monitor Polski z 1988 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 5, poz. 53 i z 1990 r. Nr 34, poz. 275) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyty w tytule i w treści uchwały w różnych przypadkach wyraz "pomoc" zastępuje się odpowiednio użytym w tym samym przypadku wyrazem "opieka",
2)
w § 1 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) doskonalenia organizacji pracy zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów leczniczo-wychowawczych, opiekuńczo-leczniczych, opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów",

3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Oceny osiągnięć zgłoszonych do nagrody dokonuje komisja nagród, powołana przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej spośród przedstawicieli nauk medycznych, jednostek organizacyjnych samorządów zawodów medycznych posiadających osobowość prawną, stowarzyszeń naukowych oraz przedstawicieli ogólnokrajowych organizacji związkowych zrzeszających pracowników jednostek organizacyjnych służby zdrowia i opieki społecznej.",

4)
w § 4:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wojewodowie",

b)
dodaje się nowy pkt 5 w brzmieniu:

"5) jednostki organizacyjne samorządów zawodów medycznych posiadające osobowość prawną",

c)
dotychczasowe pkt 5-7 oznacza się jako pkt 6-8.