Zm.: uchwała w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.

Monitor Polski

M.P.1962.74.343

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1962 r.

UCHWAŁA Nr 282
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 września 1962 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.

Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
W uchwale nr 39 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 14, poz. 73) wprowadza się następujące zmiany:
A.
§ 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. 1. Uruchomienie zasadniczego i dodatkowego funduszu premiowego nie może nastąpić, gdy przedsiębiorstwo:

1) nie wykonało w danym okresie założonego planu produkcji w rozumieniu przepisów o bankowej kontroli funduszu płac (produkcja globalna w cenach porównywalnych, towarowa w cenach zbytu itp.),

2) przekroczyło plan kosztów produkcji bądź planowany udział kosztów własnych w wartości produkcji towarowej,

3) nie wykonało w terminie planowanych dostaw eksportowych,

4) nie wykonało w terminie planowanych dostaw kooperacyjnych, wynikających z umów - w rozumieniu przepisów uchwały nr 314 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie usprawnienia kooperacji przemysłowej (Monitor Polski Nr 69, poz. 296 i Nr 85, poz. 363).

2. Jeżeli w przedsiębiorstwie nastąpiło w danym okresie nieuzasadnione przekroczenie funduszu płac w rozumieniu przepisów o bankowej kontroli funduszu płac, jednostka nadrzędna nad przedsiębiorstwem może uruchomić część funduszu premiowego (zasadniczego, dodatkowego), jaka pozostaje po potrąceniu kwoty stanowiącej to przekroczenie. Nie uruchomiona część funduszu premiowego w związku z przekroczeniem funduszu płac nie może wynosić więcej niż 50% funduszu premiowego. Uruchomienie wstrzymanej części zasadniczego funduszu premiowego może nastąpić w razie likwidacji przekroczenia funduszu płac w następnych kwartałach, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego.

3. W wyjątkowych przypadkach przedsiębiorstwo, które nie wykonało w pełni planu produkcji, lecz osiągnęło wynik lepszy od wyniku roku poprzedzającego, może wystąpić z wnioskiem o uruchomienie funduszu premiowego (zasadniczego i dodatkowego). Właściwy minister po zapoznaniu się z wnioskiem przedsiębiorstwa, zaopiniowanym pozytywnie przez dyrektora jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem na podstawie wyników kompleksowej oceny pracy tego przedsiębiorstwa, może wyrazić zgodę na uruchomienie utworzonego funduszu premiowego w niepełnej wysokości, z tym że uruchomienie dodatkowego funduszu premiowego wymaga zgody Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

4. Uruchomienie funduszu premiowego w trybie i wysokości określonych w ust. 3 może nastąpić również w razie nie zawinionego przez przedsiębiorstwo:

1) przekroczenia planu kosztów produkcji bądź planowanego udziału kosztów własnych w wartości produkcji towarowej,

2) niewykonania planowanych dostaw produkcji eksportowej.

5. Warunek terminowego wykonania planu dostaw eksportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie obowiązuje w przypadkach, gdy niewykonanie w terminie planu dostaw eksportowych spowodowane zostało nieotrzymaniem zamówień.";

B.
W "ramowych zasadach przyznawania i wypłaty indywidualnych premii z funduszu premiowego", stanowiących załącznik nr 3 do uchwały:
1)
w § 4:
a)
w ust. 1 dodaje się nowy pkt 8 w brzmieniu:

"8) dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie się funduszu płac w przedsiębiorstwach:

- nie przekraczanie planowanego funduszu płac w rozumieniu przepisów o bankowej kontroli funduszu płac oraz

- przestrzeganie dyscypliny płac";

b)
po ust. 1 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Za osoby odpowiedzialne za gospodarkę funduszem płac i przestrzeganie dyscypliny płac w przedsiębiorstwach uważa się:

- dyrektora przedsiębiorstwa,

- zastępcę dyrektora, jeżeli podlegają mu komórki organizacyjne zajmujące się zagadnieniem zatrudnienia i płac oraz komórki organizacyjne upoważnione do podejmowania decyzji w sprawie gospodarowania czasem pracy i funduszem płac,

- głównego księgowego, jeżeli nie dopełnił swoich obowiązków służbowych z zakresu dyscypliny pracy i płac,

- kierownika komórki zatrudnienia lub innej komórki, do której należą sprawy zatrudnienia i płac,

- kierownika wydziału (zakładu-wytwórni), oddziału, mistrza odcinka produkcyjnego, w którym nastąpiło przekroczenie funduszu płac bądź inne naruszenie dyscypliny płac, jeżeli jest ono wynikiem decyzji powziętych przez te osoby,

- inne osoby uprawnione do podejmowania decyzji w zakresie zatrudnienia, w szczególności decyzji dotyczących zaszeregowania, premiowania, pracochłonności robót i zlecania pracy w godzinach nadliczbowych.";

c)
dotychczasowe ust. 2 i 3 stają się ust. 3 i 4 tego paragrafu;
2)
w § 8 skreśla się ust. 2;
3)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Premie indywidualne pracowników premiowanych według zasad określonych niniejszą uchwałą, zatrudnionych w przedsiębiorstwie w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych, jak:

- zakładowe biuro konstrukcyjne (pracownie projektowe),

- laboratoria badawcze,

- ośrodki normowania pracy,

- komórki normalizacyjne,

uzależnia się od wykonania zadań tych komórek, np. od terminowego wykonania dokumentacji i jej jakości, wyników prac badawczych, wykonania planu pracy ośrodka normowania, przeprowadzenia prac rozruchowych zgodnie z harmonogramem itp.

2. Wypłatę i wysokość premii dla pracowników zatrudnionych w komórkach kontroli technicznej lub pełniących te funkcje uzależnia się od wyników kontroli, a zwłaszcza od ilości i wartości reklamowanej produkcji, powstałej na skutek niewłaściwej klasyfikacji wyrobów. Zasada ta dotyczy zarówno reklamacji zewnętrznych, jak i wewnętrznych w ramach przedsiębiorstwa.

3. Jeżeli przedsiębiorstwo nie uzyskało funduszu premiowego, a komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonały swe zadania - premia dla pracowników zatrudnionych w tych komórkach może być wypłacona z funduszu gwarancyjnego, w razie zaś jego braku - z funduszu płac przedsiębiorstwa.";

4)
w § 12:
a)
po ust. 1 dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zgodnie z przepisami § 4 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 dyrektorzy zjednoczeń określą szczegółowo - w zależności od struktury organizacyjnej, nomenklatury stanowisk i ich zakresu działania - stanowiska, z którymi związana jest bezpośrednia odpowiedzialność za kształtowanie się funduszu płac i przestrzeganie dyscypliny płac w przedsiębiorstwie.",

b)
dotychczasowy ust. 2 staje się ust. 3 tego paragrafu.
Rozliczenia funduszu premiowego, dokonane według zasad obowiązujących przed wejściem w życie niniejszej uchwały, nie ulegają zmianie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.