Zm.: uchwała w sprawie premiowania pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.

Monitor Polski

M.P.1963.65.324

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1963 r.

UCHWAŁA Nr 274
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 sierpnia 1963 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie premiowania pracowników umysłowych w przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.

Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
W uchwale nr 39 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniom centralnym (Monitor Polski z 1961 r. Nr 14, poz. 73 i z 1962 r. Nr 74, poz. 343) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule skreśla się wyrazy "objętych planowaniem centralnym";
2)
w § 4:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Baza, o której mowa w ust. 1, oraz wynik gospodarczy stanowiący podstawę tworzenia funduszu premiowego (zasadniczego i dodatkowego) powinny być ustalone zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 8, poz. 50).";

b)
w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) uzasadnione to jest względami gospodarczymi";

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1 i 3 podstawą porównania jest wynik osiągnięty w roku poprzedzającym, a w przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 wynik planowany na dany rok.";

3)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Pełny zasadniczy fundusz premiowy w wysokości ustalonej zgodnie z § 2 ust. 1 przysługuje za osiągnięcie wyniku planowanego przedsiębiorstwom:

1) których planowany wynik działalności gospodarczej, wynikający ze wskaźników ustalonych przez jednostkę nadrzędną w ramach narodowego planu gospodarczego, jest niższy od wyniku roku poprzedzającego,

2) w których zachodzą przypadki wymienione w § 4 ust. 3 pkt 2,

3) nowo powołanym lub powstałym w wyniku reorganizacji.

2. W razie nie osiągnięcia przez przedsiębiorstwo planowanego wyniku zasadniczy fundusz premiowy ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w § 3 ust. 3.",

4)
§§ 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"§ 8. 1. Podstawą obliczenia dodatkowego funduszu premiowego dla przedsiębiorstwa są: kwota poprawy wyniku, stanowiąca różnicę miedzy wynikiem faktycznie osiągniętym w danym roku a wynikiem roku poprzedzającego, oraz ustalone przez jednostkę nadrzędną wskaźniki dyrektywne, dotyczące planowanego wyniku oraz wysokości dodatkowego funduszu premiowego.

2. Wskaźniki dyrektywne, o których mowa w ust. 1, ustalają:

1) dla zjednoczeń (jednostek równorzędnych) właściwi ministrowie na podstawie analogicznych wskaźników określonych dla poszczególnych resortów,

2) dla przedsiębiorstwa dyrektorzy zjednoczeń (jednostek równorzędnych) na podstawie wskaźników ustalonych przez resorty.

3. Wskaźniki dyrektywne (ust. 1 i 2) podlegają zróżnicowaniu w zależności od:

1) stopnia utrudnienia poprawy wyniku działalności gospodarczej,

2) wielkości wyznaczonych zadań,

3) rangi przedsiębiorstwa.

§ 9. 1. Jeżeli przedsiębiorstwo zaplanuje i osiągnie wynik lepszy od wyniku roku poprzedzającego, nie niższy jednak od wynikającego ze wskaźnika dyrektywnego, tworzy dodatkowy fundusz premiowy w wysokości kwoty odpowiadającej dyrektywnemu wskaźnikowi dodatkowego funduszu premiowego, ustalonemu przez jednostkę nadrzędną za dyrektywną poprawę wyniku.

2. Jeżeli przedsiębiorstwo osiągnie wynik lepszy od wyniku zaplanowanego lub gorszy od tego wyniku, ale lepszy niż w roku poprzedzającym, tworzy dodatkowy fundusz premiowy od rzeczywistej poprawy wyniku według stopy procentowej, którą określa stosunek kwoty dodatkowego funduszu premiowego, ustalonego przez jednostkę nadrzędną za dyrektywną poprawę wyniku, do kwoty dyrektywnej poprawy wyniku.

3. Kwota dodatkowego funduszu premiowego nie może przekraczać kwoty faktycznie osiągniętej poprawy wyniku.

4. Sposób obliczania poprawy rentowności oraz dodatkowego funduszu premiowego określają wzory obliczeń stanowiące załącznik nr 1.";

5)
w § 12 skreśla się:
a)
w ust. 1 wyrazy "w ust. 4 oraz",
b)
ust. 4;
6)
po § 13 dodaje się nowy § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Ministrowie: Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wprowadzą od dnia 1 października 1963 r., a w razie konieczności przeprowadzenia w szerszym zakresie prac przygotowawczych – nie później niż od dnia 1 stycznia 1964 r., w wybranych branżach przemysłu lub w przedsiębiorstwach określone w niniejszym paragrafie zasady uruchamiania funduszu premiowego i wykorzystując doświadczenia uzyskane w tym zakresie – rozszerza te zasady w ciągu roku 1964 na pozostałe branże. Do branż tych i przedsiębiorstw nie mają zastosowania przepisy § 13.

2. Uruchomienie zasadniczego i dodatkowego funduszu premiowego nie może nastąpić, gdy przedsiębiorstwo:

1) nie wykonało w danym okresie planowanej produkcji określonych asortymentów,

2) przekroczyło plan kosztów produkcji bądź planowany udział kosztów własnych w wartości produkcji towarowej,

3) nie wykonało w terminie planowanych dostaw eksportowych,

4) nie wykonało w terminie planowanych dostaw kooperacyjnych wynikających z umów – w rozumieniu przepisów uchwały nr 314 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie usprawnienia kooperacji przemysłowej (Monitor Polski z 1961 r. Nr 69, poz. 296 i Nr 85, poz. 363 oraz z 1963 r. Nr 47, poz. 230).

3. Jeżeli w przedsiębiorstwie nastąpiło w danym okresie nieuzasadnione przekroczenie funduszu płac w rozumieniu przepisów o bankowej kontroli funduszu płac, jednostka nadrzędna nad przedsiębiorstwem może uruchomić część funduszu premiowego (zasadniczego, dodatkowego), jaka pozostaje po potrąceniu kwoty stanowiącej to przekroczenie. Nie uruchomiona część funduszu premiowego w związku z przekroczeniem funduszu płac nie może wynosić więcej niż 50% funduszu premiowego. Uruchomienie wstrzymanej części zasadniczego funduszu premiowego może nastąpić w razie likwidacji przekroczenia funduszu płac w następnych kwartałach, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego.

4. Wykonanie planu produkcji określonego asortymentu (ust. 5) może być uznane dla celów premiowania za 100%, jeżeli odchylenie od planu nie przekracza 1% planowanej ilości (wartości) danego asortymentu. Ministrowie ustalą w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac system zmniejszania funduszu premiowego w zależności od stopnia przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika odchylenia w danym kwartale i w rozrachunku rocznym, zakładając, że przy przekroczeniu wynoszącym 10% i więcej fundusz premiowy nie może być uruchomiony.

5. Listy asortymentów, o których mowa w ust. 4, powinny uwzględniać:

1) artykuły objęte kwartalnymi planami dostaw towarów na rynek, zatwierdzanymi przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów,

2) niektóre inne artykuły będące przedmiotem umów w obrocie miedzy przedsiębiorstwami, uznane przez właściwego ministra za ważne dla gospodarki narodowej,

3) niektóre asortymenty, których przekroczenie planu produkcji jest niecelowe ze względu na nasycenie rynku lub ze względu na zastosowanie do ich wytwarzania surowców (materiałów) deficytowych.

Listy z określeniem czasokresu obowiązywania dla każdego asortymentu oraz tryb ich zmiany ustalają właściwi ministrowie lub z ich upoważnienia dyrektorzy zjednoczeń (jednostek równorzędnych). Ustalanie list artykułów (asortymentów) przeznaczonych na zaopatrzenie ludności następuje w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego lub kierownikami wyznaczonych przez niego organizacji handlowych.

6. Wskaźniki odchyleń określone w ust. 4 wynikają z relacji między ilością (wartością) brakującą do 100% wykonania planu produkcji określonych asortymentów, oraz nadwyżką ponad 100% wykonania planu produkcji asortymentów, których produkcja została ograniczona ze względów wymienionych w ust. 5, a ilością (wartością) produkcji planowanej na dany okres (produkcja całkowita lub produkcja określonych asortymentów).

7. W wyjątkowych przypadkach przedsiębiorstwo, które:

1) przekroczyło plan kosztów produkcji bądź planowany udział kosztów własnych w wartości produkcji towarowej,

2) nie wykonało planowanych dostaw produkcji eksportowej,

3) nie wykonało planowanej produkcji określonych asortymentów,

lecz osiągnęło wynik lepszy od wyniku roku poprzedzającego, może wystąpić z wnioskiem o uruchomienie funduszu premiowego (zasadniczego i dodatkowego). Właściwy minister po zapoznaniu się z wnioskiem przedsiębiorstwa, zaopiniowanym pozytywnie przez dyrektora jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem na podstawie wyników kompleksowej oceny pracy tego przedsiębiorstwa, może wyrazić zgodę na uruchomienie utworzonego funduszu premiowego w niepełnej wysokości, z tym że uruchomienie dodatkowego funduszu premiowego w przypadkach określonych w pkt 1 oraz 2 wymaga zgody Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

8. Warunek terminowego wykonania planowanych dostaw eksportowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie obowiązuje w przypadkach, gdy niewykonanie w terminie planowanych dostaw eksportowych spowodowane zostało nieotrzymaniem zamówień.

9. Jednostka nadrzędna nad przedsiębiorstwem może uzależnić uruchomienie funduszu premiowego od wykonania dodatkowo ustalonych wskaźników (mierników). Wskaźnikami tymi mogą być w szczególności: wykonanie planu realizacji lub planu dostaw, wykonanie określonych zadań z zakresu postępu technicznego oraz innych mających decydujące znaczenie dla poprawy stanu techniczno-organizacyjnego i wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa. W wyjątkowych przypadkach właściwi ministrowie mogą ustalić dla przedsiębiorstwa o długim cyklu produkcyjnym jako dodatkowy warunek uruchomienia funduszu premiowego wskaźnik wykonania planu produkcji globalnej.";

7)
w § 16 ust. 2 i § 21 ust. 1 pkt 5 wyrazy "załącznik nr 3" oraz " załącznika nr 3" zastępuje się wyrazami "załącznik nr 2" oraz "załącznika nr 2";
8)
§ 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. Na wniosek właściwego ministra uzgodniony z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministrem Finansów Prezes Rady Ministrów może ustalić odmienny tryb oraz sposób tworzenia i uruchomiania funduszu premiowego i premiowania pracowników umysłowych dla poszczególnych gałęzi produkcji bądź dla poszczególnych przedsiębiorstw, jeżeli wymagają tego specyficzne warunki działalności gospodarczej danej gałęzi.";

9)
po § 24 dodaje się nowe §§ 24a i 24b w brzmieniu:

"§ 24a. Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) mogą w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac i Ministrem Finansów wyrazić zgodę na tworzenie funduszu premiowego oddzielnie dla zakładów samodzielnie bilansujących oraz dla zakładów będących na ograniczonym rozrachunku gospodarczym, jeżeli organizacja księgowości pozwala na prawidłowe ustalenie wyników finansowych tych zakładów.

§ 24b. Zainteresowani ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) nadzorujący przedsiębiorstwa przemysłowe zobowiązani są do ustalenia trybu uruchamiania funduszów premiowych przez zjednoczenia (jednostki równorzędne) i przyznawania premii dla poszczególnych grup pracowników przez dyrektorów przedsiębiorstw – z określeniem wskaźników, które powinny być przedstawiane, udokumentowane i analizowane przy każdorazowym uruchamianiu funduszów premiowych i przyznawaniu premii.";

10)
w § 25 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych), nie wymienieni w § 13a, oraz zarządy centralnych organizacji spółdzielczych dostosują w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów l w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac regulaminy premiowania pracowników umysłowych w określonych branżach (przedsiębiorstwach) do przepisu § 13a.

4. Przy dostosowaniu w myśl ust. 3 regulaminów premiowania pracowników umysłowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowego przemysłu terenowego mogą być wprowadzone postanowienia o oddzielnym tworzeniu funduszu premiowego dla zakładów w przedsiębiorstwach wielozakładowych (§ 24a).";

11)
załącznik nr 1 do uchwały skreśla się;
12)
we "Wzorach obliczeń" stanowiących załącznik nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
a)
załącznik otrzymuje oznaczenie jako załącznik nr 1,
b)
w części I "Obliczenie procentu poprawy rentowności przedsiębiorstwa" skreśla się ust. 3,
c)
skreśla się część II "Obliczenie kwoty dodatkowego funduszu premiowego w razie osiągnięcia wyniku równego wynikowi planowanemu" oraz część III "Obliczenie kwoty dodatkowego funduszu premiowego w razie osiągnięcia wyniku niższego od wyniku zaplanowanego (lecz lepszego niż w roku poprzedzającym)",
d)
część IV otrzymuje kolejną numerację jako część II i wprowadza się w niej następujące zmiany:

– tytuł otrzymuje brzmienie: "Obliczenie kwoty dodatkowego funduszu premiowego",

– w ust. 1 wyrazy "a = procent funduszu płac przypadający za zaplanowaną poprawę rentowności według tabeli (§ 8 ust. 2 uchwały nr 39 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r.)" zastępuje się wyrazami "a = procent funduszu płac podstawowych pracowników umysłowych przypadający za zaplanowaną poprawę wyniku według wskaźnika dyrektywnego".

Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do ogłoszenia w Monitorze Polskim jednolitego tekstu uchwały nr 39 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1961 r. w sprawie premiowania pracowników umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 14, poz. 73), z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów, punktów oraz załączników.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.