Zm.: uchwała w sprawie powołania Komitetu Koordynacyjnego Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa.

Monitor Polski

M.P.1990.31.246

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.

UCHWAŁA Nr 123
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 sierpnia 1990 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Koordynacyjnego Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 139 Rady Ministrów z dnia 25 września 1989 r. w sprawie powołania Komitetu Koordynacyjnego Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa (Monitor Polski Nr 35, poz. 270) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 1 skreśla się wyrazy "Prokuratorem Generalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej",
2)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczącym Komitetu jest Minister Spraw Wewnętrznych.",

3)
w § 6 w ust. 5 wyrazów "Urząd Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych."
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.