§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie podstawy i sposobu naliczania dywidendy od przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Monitor Polski

M.P.1990.44.343

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1990 r.
§  1.
W uchwale nr 114 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie podstawy i sposobu naliczania dywidendy od przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Monitor Polski Nr 26, poz. 207) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 na końcu zdania kropkę skreśla się i dodaje wyrazy "oraz przedsiębiorstw podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych, wykonujących remonty wymienionych wyrobów.",
2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Dywidendę nalicza się zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 i art. 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 26, poz. 152), z tym że jej wysokość koryguje się w sposób określony w ust. 2 lub 3.

2. Dywidendę zmniejsza się o kwotę wynikającą z jej przemnożenia przez wskaźnik udziału wartości początkowej maszyn i urządzeń (grupa 3-6 Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych), przeznaczonych na potrzeby produkcji na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz na remonty wyrobów wymienionych w § 1, w ogólnej wartości początkowej maszyn i urządzeń przedsiębiorstwa.

3. W przedsiębiorstwach, w których te same maszyny i urządzenia są wykorzystywane jednocześnie do produkcji na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz na remonty wyrobów wymienionych w § 1 i do celów innej produkcji, dywidendę zmniejsza się o kwotę wynikającą z jej przemnożenia przez wskaźnik ustalony w wysokości odpowiadającej udziałowi wartości produkcji sprzedanej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ogólnej wartości produkcji sprzedanej przedsiębiorstwa, obliczonych w cenach nie zawierających podatku obrotowego.

4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 2 i 3, ustala przedsiębiorstwo na dany rok. Korekta wskaźnika i korekta naliczenia dywidendy za dany rok może nastąpić w ramach weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa."