Monitor Polski

M.P.1972.45.242

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1972 r.

UCHWAŁA Nr 250
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 1972 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 96 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1972 r. w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie (Monitor Polski Nr 25, poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W rolniczych zakładach doświadczalnych szkół wyższych podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki może być tworzony fundusz premiowy dla popierania rozwoju produkcji trzody chlewnej w trybie i na zasadach określonych w ust. 1 i 2.";

2) w załączniku nr 4 do uchwały w uwadze 1 wyrazy "bądź przez niego" zastępuje się wyrazami "i Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki bądź przez nich".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1972 r.