Zm.: uchwała w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.

Monitor Polski

M.P.1971.51.329

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 1971 r.

UCHWAŁA Nr 224
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 1971 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Przepis § 21 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 77 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1971 r. w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie (Monitor Polski Nr 24, poz. 155, Nr 46, poz. 293 i Nr 49, poz. 315) otrzymuje brzmienie:

"1) śruty zbóż pastewnych:

a) pszenna zł 440,-

b) jęczmienna zł 380,-

c) żytnia, owsiana zł 340,-"

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.