Zm.: uchwała w sprawie określenia wysokości stałych i okresowych zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej.

Monitor Polski

M.P.1990.2.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 1990 r.

UCHWAŁA Nr 7RADY MINISTRÓW
z dnia 16 stycznia 1990 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stałych i okresowych zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 21 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie określenia wysokości stałych i okresowych zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej (Monitor Polski Nr 3, poz. 24) dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Kwota zasiłku, ustalona zgodnie z § 1, obejmuje od dnia 1 października 1989 r. kwoty dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych, określonych w uchwale nr 110 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych dla niektórych osób (Monitor Polski Nr 24, poz. 186, Nr 30, poz. 229 i Nr 35, poz. 274)."

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.