Monitor Polski

M.P.1989.4.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 20 lutego 1989 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187 i z 1988 r. Nr 19, poz. 132) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego (Monitor Polski Nr 43, poz. 275, z 1987 r. Nr 6, poz. 46 i Nr 38, poz. 324) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Ustala się tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.",

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.",

3) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały,
4) załącznik nr 3 do uchwały skreśla się,
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r.

ZAŁĄCZNIK

A. TABELA

STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH SĄDU NAJWYŻSZEGO
Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowańStawka dodatkuWymagane kwalifikacje
funkcyjnegowykształcenieliczba lat pracy
123456
1Wicedyrektor Biura Prezydialnego, główny księgowy Sądu NajwyższegoXVIII–XX5–9wyższe7
2Rzecznik prasowyXVI–XVII3–7wyższe7
3Naczelnik wydziału, główny specjalistaXV–XVII2–6wyższe7
4Starszy specjalistaXIII–XVwyższe6
5SpecjalistaXII–XIVwyższe4
6Kierownik sekretariatu izby, Biura OrzecznictwaXIII–XV1–5wyższe4
7Starszy inspektor, starszy radcaXI–XIIIwyższe3
8Kierownik sekretariatuIX–XIII1–4wyższe3
wydziału w izbieśrednie5
9Inspektor, radca, starszy księgowy, sekretarz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu NajwyższegoIX–XIIśrednie2
10Starszy sekretarz sądowyIX–XIIśrednie2
11Księgowy, sekretarz dyrektora Biura Prezydialnego, Biura OrzecznictwaVIII–XIśrednie
12Sekretarz sądowyVIII–Xśrednie
13Starszy referent: księgowy, administracyjny itp.VII–IXśrednie2
14ReferentVI–VIIIśrednie1

B. TABELA

STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH W SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatkuWymagane kwalifikacje
funkcyjnegowykształcenieliczba lat pracy
123456
1Kierownik bibliotekiX–XII1–3średnie4
2Kierownik garażuIX–XI1–2średnie3
Starszy bibliotekarz
3Maszynistka klasy mistrzowskiej3
Kierownik magazynu, kierownik hali maszynIX–X1–2średnie
Dyspozytor taboru samochodowego, kontroler techniczny
Sekretarka
4Kierownik biura podawczego, kierownik archiwum, kierownik centrali telefonicznejVIII–IX1–2średnie3
Starszy magazynier, kasjer, bibliotekarz, intendent, starsza maszynistka
5Archiwista, magazynier, starsza telefonistka, maszynistka, teletypistkaVII–VIIIśrednie
6TelefonistkaV–VIpodstawoweumiejętność wykonywania czynności
7StażystaV–VIwyższe
IVśrednie

C. TABELA

STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI SĄDU NAJWYŻSZEGO

Lp.StanowiskoKategoriaWymagane kwalifikacje
zaszeregowaniawykształcenieliczba lat pracy
12345
1Rzemieślnik specjalistaIX–XIzasadnicze
2Rzemieślnik wykwalifikowanyVIII–IXzasadnicze
3Kierowca samochodu osobowegoVII–VIIIwedług odrębnych przepisów
4Operator urządzeń powielającychVI–VIIIpodstawowe
5Starszy woźny prezydialny, robotnik gospodarczyV–VIIpodstawowe
6Woźny prezydialny, portier, szatniarz, dozorca, dźwigowyIV–Vpodstawowe
7SprzątaczkaIII–IVpodstawowe
8GoniecII–IVpodstawowe