Zm.: uchwała w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.

Monitor Polski

M.P.1987.6.46

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1987 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 30 stycznia 1987 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) Rada Państwa uchwala, co następuje:
W uchwale Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego (Monitor Polski Nr 43, poz. 275) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Przewodniczący Rady Państwa może upoważnić Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do dysponowania funduszem nagród, o którym mowa w ust. 2.

4. W razie niewykorzystania wynagrodzeń osobowych w wyniku niższej niż planowano obsady etatowej, zaoszczędzone z tego tytułu środki przeznacza się na zwiększenie funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1, w wysokości określanej corocznie w centralnym planie rocznym.",

2)
załączniki nr 2 i 3 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1987 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA GRUP WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI SĄDU NAJWYŻSZEGO

Grupa wynagrodzenia zasadniczegoMiesięczna kwota w złotychStawka dodatku funkcyjnegoMiesięczna kwota w złotych
1 7.000-9.000 1 2.000
2 8.500-10.000 2 3.000
3 9.500-11.000 3 4.000
410.500-12.000 4 5.000
511.500-13.000 5 6.000
612.500-14.000 6 7.000
713.500-15.000 7 8.000
814.500-16.000 8 9.000
915.500-17.000 910.000
1016.500-18.0001012.000
1118.000-19.500
1219.500-21.000
1321.000-22.500
1422.500-24.000
1524.000-25.500
1625.500-27.000
1727.000-28.500
1828.500-30.000
1930.000-32.000
2032.000-34.000
2134.000-36.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

A.

 TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH SĄDU NAJWYŻSZEGO

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeGrupa wynagrodzenia zasadniczegoStawka dodatku funkcyjnego
wykształcenieliczba lat pracy zawodowej
123456
1Wicedyrektor Biura Prezydialnego, główny specjalista poza biurem1), główny księgowywyższe616-194-8
2Naczelnik wydziału, główny specjalista1) w Biurze Prezydialnym, Biurze Orzecznictwawyższe512-171-5
3Starszy specjalistawyższe512-17-
4Specjalistawyższe411-16-
5Kierownik sekretariatu izby, Biura Orzecznictwawyższe411-161-4
6Starszy radca, starszy inspektorwyższe39-15-
7Kierownik sekretariatu wydziału w izbiewyższe38-151-3
średnie5
8Radca, inspektor, starszy statystykwyższe17-13-
średnie5
9Starszy sekretarz sądowywyższe prawnicze17-13-
średnie3
10Sekretarz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższegowyższe

średnie

-

2

4-13-
Sekretarz dyrektora Biura Prezydialnego, Biura Orzecznictwawyższe

średnie

-

2

4-12-
11Starszy referent, statystyk, starszy księgowywyższe

średnie

-

2

5-12-
12Sekretarz sądowywyższe prawnicze-4-11-
średnie1
13Księgowy, referentśrednie-2-9-
1) Na stanowiskach nie związanych z kierowaniem zespołem maksymalną stawkę dodatku funkcyjnego obniża się o jedną stawkę od przewidzianej na danym stanowisku.

B.

 TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH W SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeGrupa wynagrodzenia zasadniczegoStawka dodatku funkcyjnego
wykształcenieliczba lat pracy zawodowej
123456
1Kierownik biura podawczego, biblioteki, archiwum, magazynu, kancelarii tajnej, centrali telefonicznejśrednie33-81-2
2Kierownik garażuśrednie34-91-2
3Kasjer, starszy magazynier, intendentśrednie33-8-
4Sekretarkaśrednie*)po ukończeniu wstępnego stażu pracy2-8-
5Dyspozytor, kontroler technicznyśrednie33-8-
6Archiwista, bibliotekarz, starsza telefonistkaśrednie*)po ukończeniu wstępnego stażu pracy2-8-
7Starsza maszynistka poza halą maszynśrednie lub podstawowe i umiejętność pisania na maszynie z szybkością 220 uderzeń na minutę2-8-
8Maszynistka poza halą maszyn, teletypistkaśrednie lub podstawowe i umiejętność pisania na maszynie z szybkością 180 uderzeń na minutę2-7-
9Kierownik hali maszyn, maszynistka w hali maszynwedług odrębnych przepisów--
10Magazynierśrednie*)po ukończeniu wstępnego stażu pracy 2-7-
podstawowe1
11Telefonistkapodstawoweumiejętność wykonywania czynności1-6-
12Stażystawyższe-2-4-
średnie-1-3-
*) Pracownikowi zatrudnionemu na okres wstępny po ukończeniu liceum ogólnokształcącego nie może być przyznana w okresie tego zatrudnienia, jak również w okresie próbnym, poprzedzającym okres wstępny, grupa wynagrodzenia zasadniczego wyższa od grupy 3.

C.

 TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeGrupa wynagrodzenia zasadniczego
wykształcenieliczba lat pracy zawodowej
12345
1Rzemieślnik specjalista*)- 4-11
2Rzemieślnik wykwalifikowany*)-3-9
3Maszynista offsetowy, fotograf offsetowywedług taryfikatora kwalifikacyjnego dla pracowników przemysłu poligraficznego3-9
4Operator kserografu, introligator, powielaczowywedług taryfikatora kwalifikacyjnego dla pracowników przemysłu poligraficznego2-8
5Starszy woźny prezydialnypodstawowe22-8
6Robotnik gospodarczy--1-7
7Woźny prezydialnypodstawowe-2-7
8Szatniarz, dozorca, portier, woźnypodstawowe-1-6
9Sprzątaczka, goniecpodstawowe-1-5
*) Przez rzemieślników wykwalifikowanych należy rozumieć pracowników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe w drodze szkolenia zawodowego lub co najmniej 3-letniej praktyki i wykazują się umiejętnością wykonywania prac na poziomie wymaganym od robotników co najmniej 7 kategorii taryfikatorów branżowych, a jeżeli chodzi o rzemieślników specjalistów - na poziomie wymaganym od robotników 8 lub 9 kategorii taryfikatorów branżowych.