Zm.: uchwała w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Monitor Polski

M.P.1986.28.195

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 1986 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 18 września 1986 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) Rada Państwa uchwala, co następuje:
W załączniku nr 2 do uchwały Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (Monitor Polski z 1983 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 34, poz. 188 oraz z 1985 r. Nr 43, poz. 277) w tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wprowadza się następującą zmianę: w części A pod lp. 1 w rubryce 5 liczbę "24" zastępuje się liczbą "25".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.