Monitor Polski

M.P.1985.23.170

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1985 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 31 lipca 1985 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35, poz. 187) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk (Monitor Polski z 1983 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 34, poz. 188) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 3 zastępuje się:
a) w pkt 1 wyrazy "50 zł" wyrazami "100 zł",
b) w pkt 2 wyrazy "100 zł" wyrazami "200 zł",
c) w pkt 3 wyrazy "150 zł" wyrazami "300 zł",
d) w pkt 4 wyrazy "200 zł" wyrazami "400 zł";
2) w § 3 ust. 5 wyrazy "100 zł" zastępuje się wyrazami "300 zł".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1985 r.