§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych. - M.P.1973.54.303 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1973.54.303

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 1973 r.
§  1.
W uchwale nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przez użyte w uchwale określenia:

1) rezerwy - należy rozumieć zapasy rzeczowe, nie związane z bieżącą działalnością, a nie będące zapasami sezonowymi, gromadzone ze względów ogólnogospodarczych lub społecznych na mocy decyzji Rządu albo - podejmowanych w porozumieniu z bankami - decyzji ministerstw (urzędów centralnych) lub zjednoczeń objętych planowaniem centralnym,

2) kredyt podstawowy - należy rozumieć kredyt obrotowy na finansowanie zapasów, z wyjątkiem zapasów sezonowych i rezerw, a w przedsiębiorstwach handlu rynkowego - z wyjątkiem rezerw, oraz na finansowanie należności od odbiorców krajowych i należności zagranicznych, nie sfinansowanych własnymi funduszami w obrocie i prawidłowymi zobowiązaniami,

3) kredyt dodatkowy - należy rozumieć kredyt obrotowy na finansowanie rezerw i zapasów sezonowych, z wyjątkiem zapasów sezonowych w przedsiębiorstwach handlu rynkowego,

4) kredyt przejściowy - należy rozumieć kredyt obrotowy udzielany jako doraźna pomoc finansowa w wypadkach przejściowego braku środków płatniczych.";

2)
§ 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. 1. Ustala się odsetki od kredytów obrotowych udzielanych:

1) jednostkom gospodarki uspołecznionej:

a) od kredytu podstawowego - w wysokości od 2 do 6%,

b) od kredytu dodatkowego - w wysokości od 4 do 6%,

c) od kredytu przejściowego - w wysokości 10%,

2) państwowym przedsiębiorstwom gospodarki rolnej, kółkom rolniczym, spółdzielniom zorganizowanym przez kółka rolnicze oraz spółdzielniom produkcyjnym - w wysokości od 1 do 3%,

3) spółkom wodnym i ich związkom oraz innym zespołom i zrzeszeniom rolniczym - w wysokości od 1 do 4%.

2. Niezależnie od odsetek od kredytu podstawowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), banki pobierają prowizję od kwoty przyznanego kredytu podstawowego. Prowizja wynosi od kredytu przyznanego na okres:

1) roku (4 kwartałów) - 2%,

2) 3 kwartałów - 1,5%,

3) 2 kwartałów - 1%,

4) kwartału - 0,5%.

Jeżeli kredyt został przyznany jednorazowo na okres dłuższy niż kwartał w różnych kwotach na koniec poszczególnych kwartałów, za podstawę obliczenia prowizji przyjmuje się średnią arytmetyczna tych kwot.

3. Minister Finansów może określić grupy kredytobiorców, od których banki nie pobierają prowizji.

§ 3. Ustala się odsetki od kredytów na inwestycje i remonty udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej - w wysokości 8%, z wyjątkami określonymi w § 6 oraz w poniższych przepisach:

1) od kredytów na finansowanie inwestycji modernizacyjnych, jeżeli udział robót budowlanych w koszcie tych inwestycji nie przekracza 25%, oraz inwestycji usługowych w organizacjach spółdzielczych - banki pobierają do końca 1975 r. odsetki w wysokości 5%,

2) od kredytów na finansowanie inwestycji wydobywczych w przemyśle węgla kamiennego i brunatnego, w przemyśle naftowym, inwestycji związanych z wydobywaniem torfu i wytwarzaniem wyrobów z torfu oraz z wydobywaniem gazu, inwestycji wydobywczych w przemyśle kopalnictwa rud żelaza łącznie z zakładami wzbogacania rud, w przemyśle kopalnictwa rud metali nieżelaznych łącznie z zakładami wzbogacania rud, w przemyśle kopalnictwa surowców chemicznych, w przemyśle kruszyw, surowców mineralnych i kamienia budowlanego oraz inwestycji w części surowcowej hutnictwa żelaza i stali - banki pobierają odsetki w wysokości 3%,

3) od kredytów na poczet wpływów środków funduszów przeznaczonych na inwestycje i remonty banki pobierają odsetki w wysokości 5%,

4)
od kredytów udzielanych państwowym przedsiębiorstwom gospodarki rolnej, rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym, spółdzielniom zorganizowanym przez kółka rolnicze, spółkom wodnym i ich związkom oraz zespołom i zrzeszeniom rolniczym - banki pobierają odsetki w wysokości od 1 do 3%,

5) od kredytów na inwestycje jednostek i zakładów budżetowych banki nie pobierają odsetek.";

3)
§ 4 i 5 skreśla się;
4)
w § 8 wyrazy "w granicach do 6%" zastępuje się wyrazami "w granicach do 8%";
5)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Minister Finansów na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego ustala szczegółową wysokość odsetek od kredytów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), pkt 2 i 3, § 3 pkt 4, § 6 i 9.";

6)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Banki mogą pobierać od jednostek gospodarki uspołecznionej odsetki od kredytów obrotowych wyższe od ustalonych na podstawie § 10 oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i 3 - w razie stwierdzenia nieprawidłowości w gospodarce kredytobiorcy. Wysokość podwyższonych odsetek nie może przekroczyć 12%.";

7)
w § 13 skreśla się pkt 3;
8)
w § 14 ust. 1 skreśla się pkt 1.