Zm.: uchwała w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej. - M.P.1987.28.218 - OpenLEX

Zm.: uchwała w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.

Monitor Polski

M.P.1987.28.218

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1987 r.

UCHWAŁA NR 136
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 września 1987 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.

Na podstawie art. 152 pkt 3, art. 170 ust. 2, art. 171 ust. 1 i 3, w związku z art. 114 ust. 3, art. 150 ust. 2 i 3 oraz art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1984 r. Nr 7, poz. 31), jak również na podstawie art. 28 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97 i z 1983 r. Nr 16, poz. 78) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 261 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej (Monitor Polski Nr 31, poz. 268) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 wyrazy "30 kwietnia każdego roku" zastępuje się wyrazami "15 grudnia roku poprzedzającego powołanie do odbycia zasadniczej służby w oddziałach obrony cywilnej";
2)
w § 8 w ust. 4 wyrazy "po zasięgnięciu opinii" zastępuje się wyrazami "na wniosek";
3)
w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w pozostałym okresie służby - przeciętnie jeden dzień w tygodniu.";

4)
w § 15:
a)
w ust. 1:
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) nagrody za wykonanie prac,"

dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) inne należności pieniężne lub w naturze, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.",

b)
w ust. 2 wyrazy "oraz wysokość premii, jak również zasady ich przyznawania" zastępuje się wyrazami "oraz zasady jego przyznawania",
c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przyznaje się junakom z funduszu nagród tworzonego w zakładzie pracy w wysokości od 25 do 35% wartości wynagrodzenia za prace wykonane w tym zakładzie pracy, ustalonego jak dla pracowników zakładu. Wysokość indywidualnej nagrody może wynosić do 40% wynagrodzenia za wykonane prace. Na nagrody dla junaków przeznacza się co najmniej 80% funduszu nagród; pozostałą część funduszu przeznacza się na nagrody dla kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów obrony cywilnej w OHP.

2b. Szczegółowe zasady podziału funduszu nagród oraz przyznawania nagród indywidualnych, w tym również nagród dla kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów obrony cywilnej w OHP, określa Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych na wniosek Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.";

5)
w § 16:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 lit. b) dodaje się na końcu wyrazy "według norm i na zasadach przewidzianych dla żołnierzy jednostek wojskowych wykonujących zadania szkoleniowo-produkcyjne,"
w pkt 2 lit. a) dodaje się na końcu wyrazy "według norm i na zasadach, o których mowa w pkt 1 lit. b)",
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), nie przysługuje junakowi w okresie tymczasowego aresztowania, odbywania kary dyscyplinarnej aresztu lub nieusprawiedliwionej nieobecności w miejscu odbywania służby.",

c)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dodatki za wykonywane prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych oraz w porze nocnej na zasadach określonych dla pracowników wykonujących takie same prace.",

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Szef Obrony Cywilnej Kraju w porozumieniu z Ministrem Finansów określa wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie junaków.";

6)
w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Szczegółowe warunki wykonywania przez oddziały obrony cywilnej w OHP prac niezbędnych na rzecz obrony cywilnej, w tym warunki bytowe oraz zasady szkolenia zawodowego junaków i umożliwienia im uzyskania tytułu robotnika wykwalifikowanego lub mistrza w określonym zawodzie, jak również tryb rozliczeń oraz wykonywania obsługi administracyjno-finansowej na rzecz oddziału określa umowa zawarta przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy z kierownikiem jednostki organizacyjnej, w której oddział ma wykonywać pracę. W szczególności umowa ta powinna zawierać klauzulę, że liczba junaków nie wykonujących jednorazowo prac z przyczyn usprawiedliwionych lub zależnych od komendanta oddziału (np. urlopy, służby dyżurne) nie może przekroczyć 20% stanu ewidencyjnego oddziału.";

7)
w § 19:
a)
w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zapewnienia wyżywienia junaków i pokrywania połowy kosztów ich całodziennego wyżywienia według ustalonej normy, jak również pokrywania pozostałych kosztów związanych z przygotowaniem pożywienia bądź wypłaty połowy równoważnika pieniężnego przysługującego junakom w zamian za wyżywienie,"

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pokrywania połowy kosztów całodziennego wyżywienia junaków według ustalonej normy bądź wypłaty połowy równoważnika pieniężnego przysługującego junakom w zamian za wyżywienie,"

c)
w ust. 3 pkt 1 wyrazy "i premii" zastępuje się wyrazami "i nagród";
8)
w § 21:
a)
w ust. 2 po wyrazach "pracownicy ci otrzymują wynagrodzenie" dodaje się wyrazy "oraz nagrody",
b)
w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Pracownikom tym przysługują ponadto nagrody na zasadach określonych przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.";
9)
w § 22:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Żołnierze okresowej służby wojskowej wyznaczeni na stanowiska w oddziałach obrony cywilnej w OHP, na których pracownikom przysługują nagrody, mogą otrzymywać takie nagrody na zasadach przewidzianych dla pracowników.",

b)
w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nagrody na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych w OHP na równorzędnych stanowiskach.",

c)
w ust. 4 w pkt 2 wyrazy "i premie" zastępuje się wyrazami "i nagrody";
10)
§ 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. Szef Obrony Cywilnej Kraju zaopatruje nieodpłatnie oddziały obrony cywilnej w OHP w sprzęt wojskowy i materiały potrzebne do zajęć specjalistycznych junaków w zakresie przygotowania obrony cywilnej oraz odpłatnie w specjalne oznaki obrony cywilnej.";

11)
w § 27:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Junacy odbywający zasadniczą służbę w oddziałach wymienionych w § 26 ust. 1 otrzymują i noszą umundurowanie, odzież specjalną i wyekwipowanie osobiste według wzoru i w kolorze ustalonym dla funkcjonariuszy pożarnictwa. Junacy ci noszą ponadto specjalną odznakę obrony cywilnej (§ 14 ust. 1); w zakresie zaopatrywania Komendy Głównej Straży Pożarnych w te oznaki stosuje się odpowiednio przepis § 23.",

b)
w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przepisy § 16 ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio.",

c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Junaków nie skoszarowanych obowiązują odpowiednio zasady pełnienia służby ustalone dla funkcjonariuszy pożarnictwa, z tym że junacy ci mogą pełnić służbę również w systemie zmianowym - 24 godziny służby i 24 godziny wolne od służby.";

12)
w § 28 w ust. 1 w zdaniu pierwszym powołanie "§ 15 ust. 1 pkt 1-3" zastępuje się powołaniem "§ 15 ust. 1 pkt 1-3 i 5";
13)
w § 32 w ust. 3:
a)
w pkt 1 powołanie "§ 16 ust. 1, 2 i 4" zastępuje się powołaniem "§16 ust. 1, 1a i 2",
b)
w pkt 2 powołanie "§ 15 ust. 1 pkt 1-3, ust. 2 i 3" zastępuje się powołaniem "§ 15 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz ust. 2 i 3";
14)
w § 37:
a)
w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przepisy § 16 ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio.",

b)
w ust. 3 po wyrazie "uposażenia" dodaje się wyrazy "i umundurowania";
15)
tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: "Przepisy końcowe";
16)
w § 39 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) wojewódzkich radach narodowych - rozumie się przez to również rady narodowe miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi,

3) wojewodach - rozumie się przez to również prezydentów miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi.";

17)
§ 40 skreśla się.
Szef Obrony Cywilnej Kraju ogłosi w Monitorze Polskim jednolity tekst uchwały nr 261 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały oraz innych przepisów wydanych przed dniem ogłoszenia jednolitego tekstu, z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.