Monitor Polski

M.P.1972.11.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 1972 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 12 lutego 1972 r.
zmieniająca uchwałę Rady Państwa z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie nadawania orderów i odznaczeń za nieprzerwaną i wyróżniającą się pracę w górnictwie, hutnictwie i w stoczniach.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 10, poz. 66) Rada Państwa postanawia:
§  1. W uchwale Rady Państwa z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie nadawania orderów i odznaczeń za nieprzerwaną i wyróżniającą się pracę w górnictwie, hutnictwie i w stoczniach (Monitor Polski Nr 55, poz. 261) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Robotnicy i pracownicy techniczno-inżynieryjni hutnictwa żelaza i stali będą odznaczani za nieprzerwaną i wyróżniającą się pracę w wydziałach wielkich pieców, stalowni, walcowni, młotowni, prasowni i żelazostopów:

po 10 latach - Srebrnym Krzyżem Zasługi,

po 15 latach - Złotym Krzyżem Zasługi.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do hutnictwa i przetwórstwa metali nieżelaznych oraz do produkcji koksu i gazu."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.