Zm.: uchwała w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

Monitor Polski

M.P.1992.15.115

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 1992 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 1992 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 22, poz. 82 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) uchwala się, co następuje:
W załączniku do uchwały Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli (Monitor Polski z 1981 r. Nr 1, poz. 1, z 1985 r. Nr 10, poz. 83, z 1990 r. Nr 2, poz. 7 i 8 oraz z 1991 r. Nr 39, poz. 278) w § 6 lit. A otrzymuje brzmienie:

"A. Zespoły:

1) Administracji Publicznej,

2) Finansów i Budżetu,

3) Edukacji, Nauki i Kultury,

4) Handlu Zagranicznego i Służby Zagranicznej,

5) Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych,

6) Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,

7) Państwowego Przemysłu i Handlu,

8) Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia,

9) Przekształceń Własnościowych,

10) Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

11) Spółdzielczości,

12) Transportu, Żeglugi i Łączności;"

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.