Monitor Polski

M.P.1990.2.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 1989 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 5 grudnia 1989 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 22, poz. 82 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) uchwala się, co następuje:
§  1. W załączniku do uchwały Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli (Monitor Polski z 1981 r. Nr 1, poz. 1 i z 1985 r. Nr 10, poz. 83) w § 6 lit. A po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Analiz Systemowych".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 5 grudnia 1989 r.