Monitor Polski

M.P.1990.2.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 7 listopada 1989 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 22, poz. 82 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) uchwala się, co następuje:
§  1. W załączniku do uchwały Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli (Monitor Polski z 1981 r. Nr 1, poz. 1 i z 1985 r. Nr 10, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 oznaczenie ust. 1 oraz ust. 2 skreśla się,
2) w § 6 lit. B skreśla się pkt 5,
3) § 6a skreśla się,
4) w § 10 oznaczenie ust. 1 oraz ust. 2 skreśla się,
5) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Szczególnym zadaniem jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli jest systematyczne rozwijanie współdziałania z organami samorządu terytorialnego, pracowniczego i spółdzielczego oraz ze związkami zawodowymi."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.