Monitor Polski

M.P.1987.18.151

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 1987 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 11 czerwca 1987 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Kontroli Publikacji i Widowisk oraz okręgowym urzędom kontroli publikacji i widowisk.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk (Dz. U. Nr 20, poz. 99, z 1983 r. Nr 44, poz. 204 i z 1984 r. Nr 5, poz. 24) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1. W statucie Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk oraz okręgowych urzędów kontroli publikacji i widowisk, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Państwa z dnia 17 września 1981 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 217 i z 1983 r. Nr 16, poz. 89), wprowadza się następującą zmianę:

w § 3 w ust 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Biuro Spraw Obronnych".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.