Monitor Polski

M.P.1963.14.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1963 r.

UCHWAŁA Nr 58
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 1963 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych objętych planowaniem centralnym.

Na podstawie art. 25 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 404 Rady Ministrów z dnia 11 października 1961 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przedsiębiorstw państwowych objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 79, poz. 329) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 skreśla się w ust. 1 liczbę "1" oraz ust. 2;
2) w § 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) na zasilenie funduszu inwestycyjno-remontowego, z tym że środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na wykonanie remontów i inwestycji mających na celu usunięcie skutków awarii bądź przedsięwzięć szczególnie ważnych i dających szybkie efekty ekonomiczne; decyzje w tych sprawach powinny być podejmowane przez właściwego ministra w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego lub z dyrektorem naczelnym właściwego banku kontrolującego inwestycje przedsiębiorstw,";

3) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:

"§ 25a. 1. W razie niewykonania przez zjednoczenie planowanej wpłaty z zysku na dany rok, minister obowiązany jest zarządzić dokonanie wpłaty do budżetu 50% niedoboru wpłaty z zysku w stosunku do planu ze środków funduszu rezerwowego zjednoczenia. Minister może zwolnić zjednoczenie z tego obowiązku, jeżeli stwierdzi, że niewykonanie planowanej wpłaty z zysku nastąpiło z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstw wchodzących w skład zjednoczenia.

2. Decyzja właściwego ministra w sprawie dokonania przez zjednoczenie dodatkowej wpłaty do budżetu, o której mowa w ust. 1, bądź też decyzja o zwolnieniu zjednoczenia od tego obowiązku powinna być podejmowana w porozumieniu z Ministrem Finansów."

§  2. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów i innym zainteresowanym ministrom.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1963 r.