Zm.: uchwała w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez... - M.P.1971.26.164 - OpenLEX

Zm.: uchwała w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.1971.26.164

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1971 r.

UCHWAŁA Nr 71
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 kwietnia 1971 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych.

Na podstawie art. 9 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 51 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego lub przez niego nadzorowanych (Monitor Polski z 1968 r. Nr 10, poz. 58 oraz z 1970 r. Nr 10, poz. 85 i Nr 40, poz. 298) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Zysk przedsiębiorstwa podlega podziałowi na:

1) odpisy na fundusz zakładowy,

2) oprocentowanie środków trwałych,

3) wpłatę do budżetu,

4) spłatę kredytu na inwestycje branżowe wraz z odsetkami,

5) odpisy na fundusz inwestycyjny,

6) odpisy na uzupełnienie funduszu statutowego,";

2)
w § 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli przedsiębiorstwo planowało stratę, a osiągnęło zysk, zysk ten - po potrąceniu należnych odpisów na fundusz zakładowy i oprocentowania środków trwałych - przeznaczony jest na zwiększenie funduszu statutowego.";

3)
w § 22 skreśla się wyrazy "w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1971 r.