Monitor Polski

M.P.1984.19.133

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 1984 r.

UCHWAŁA Nr 101
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lipca 1984 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie funduszu surowców wtórnych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 13 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie funduszu surowców wtórnych (Monitor Polski Nr 8, poz. 48) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wpłaty dokonywane przez jednostki gospodarki uspołecznionej, które niszczą użyteczne odpady lub obniżają ich wartość użytkową w wyniku nieselektywnego zbierania i gromadzenia:

a) w wysokości stanowiącej równowartość ponoszonych przez gospodarkę narodową z tego tytułu strat, określoną cenami stosowanymi w obrocie odpadami,

b) w wysokości stanowiącej pięciokrotną równowartość ponoszonych przez gospodarkę narodową z tego tytułu strat, określoną cenami stosowanymi w obrocie odpadami, jeżeli jednostki te nie ujawniają przypadków niegospodarności oraz nie dokonują w związku z tym wpłat, o których mowa pod lit. a), a ujawnienie nastąpi w wyniku przeprowadzonych kontroli."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.