Zm.: uchwała w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę.

Monitor Polski

M.P.1983.10.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 1983 r.

UCHWAŁA Nr 20
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 1983 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 169 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1981 r. w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę (Monitor Polski Nr 21, poz. 195) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do pracowników uspołecznionych zakładów pracy, z którymi rozwiązano stosunek pracy z powodu:

1) likwidacji zakładu pracy lub

2) likwidacji stanowiska pracy albo

3) zmniejszenia stanu zatrudnienia w grupie zawodowej, w której zatrudniony był pracownik, spowodowanego ograniczeniem produkcji bądź innymi przyczynami,

jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na mocy porozumienia stron albo w drodze wypowiedzenia dokonanego przez zakład pracy.";

2)
w § 2 ust. l otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikom, o których mowa w § 1, wlicza się okres zatrudnienia w poprzednim zakładzie pracy, a także wcześniejsze okresy zatrudnienia, wliczone do okresu zatrudnienia w tym zakładzie, do okresu pracy w nowym zakładzie pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, do których pracownik miał uprawnienia w poprzednim zakładzie pracy, jeżeli uprawnienia do tych świadczeń przysługują również w nowym zakładzie pracy. Pracownik podejmujący pracę po przerwie w zatrudnieniu trwającej dłużej niż 3 miesiące uzyskuje jednak prawo do urlopu z upływem roku pracy.";

3)
w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Dodatek wyrównawczy nie przysługuje pracownikowi, który otrzymał odprawę, o której mowa w § 6.";

4)
w § 6:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Pracownikowi, o którym mowa w § 1, terenowy organ administracji państwowej dysponujący środkami funduszu aktywizacji zawodowej wypłaca z tego funduszu w dniu rozwiązania stosunku pracy odprawę w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego, jeżeli pracownik zrezygnuje z pracy w uspołecznionych zakładach pracy w celu podjęcia działalności zarobkowej na własny rachunek w rolnictwie, w rzemiośle bądź w innych rodzajach działalności w gospodarce nie uspołecznionej, o których mowa w § 9 ust. 1, a terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego uzna, że podjęcie tej działalności jest uzasadnione.

2. Odprawa nie przysługuje:

1) pracownikom pobierającym albo przechodzącym na emeryturę lub rentę, a także pracownikom, którzy mają prawo do emerytury na zasadach ogólnych,

2) pracownikom zatrudnionym w innych miejscach pracy,

3) pracownikom korzystającym z urlopu bezpłatnego,

4) pracownikom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub spełniającym zastępczo obowiązek tej służby, okresową służbę wojskową oraz długotrwałe przeszkolenie wojskowe.",

b)
dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Pracownice w ciąży, pobierające zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego w związku z rozwiązaniem z nimi stosunku pracy wskutek likwidacji zakładu pracy, pracownice pobierające zasiłek macierzyński, pracownicy korzystający z urlopu wychowawczego oraz pobierający zasiłek chorobowy lub rehabilitacyjny - mogą w terminie miesiąca od dnia wygaśnięcia prawa do zasiłku lub zakończenia urlopu wychowawczego złożyć w terenowym organie administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, właściwym dla miejsca zamieszkania, oświadczenie o rezygnacji z pracy w uspołecznionych zakładach pracy w związku z zamiarem podjęcia działalności zarobkowej na własny rachunek i ubiegać się o przyznanie odprawy na zasadach określonych w ust. 1.",

c)
dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 4;
5)
w § 7:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Dodatek, o którym mowa w § 5 ust. 1, oblicza się według zasad określonych dla ustalania dodatku wyrównawczego przewidzianego w Kodeksie pracy, a odprawę wymienioną w § 6 ust. 1 - według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, z wyłączeniem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

2. Dodatek, o którym mowa w § 5 ust. 1:

1) uspołeczniony zakład pracy, z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych wymienionych w pkt 2, zalicza do wynagrodzeń wypłacanych poza planowym funduszem płac w rozumieniu przepisów w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowym funduszem płac,

2) przedsiębiorstwa państwowe objęte przepisami ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 54, Nr 44, poz. 288 i Nr 45, poz. 289) zaliczają do środków na wynagrodzenia.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wypłaty, o których mowa w ust. 2, są refundowane z funduszu aktywizacji zawodowej na wniosek uspołecznionego zakładu pracy.";

6)
w § 8 w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na zakup nieruchomości rolnych - 2%,";

7)
po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Przepis § 8 stosuje się również do pracowników uspołecznionych zakładów pracy, z którymi rozwiązano stosunek pracy na mocy porozumienia stron albo w drodze wypowiedzenia dokonanego przez zakład pracy z innego powodu niż wymieniony w § 1, jeżeli zrezygnowali z pracy w uspołecznionych zakładach pracy w celu podjęcia działalności zarobkowej na własny rachunek w rolnictwie.";

8)
w § 9:
a)
w ust. 1 skreśla się pkt 4,
b)
w ust. 2 skreśla się wyrazy: "i samochodu wymienionego w pkt 4",
c)
w ust. 6, 7 i 10 wyrazy: "w latach 1981 i 1982" zastępuje się wyrazami: "w latach 1981-1983".
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.